image/svg+xmlOpenclipart

فرآیند های گردشگری و سرمایه گذاری

١٣٩٩/٨/۴ تعداد بازدید: ۶٠٣

فلوچارت تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

فرایند صدور مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی میراث فرهنگی و گردشگری

فلوچارت بازاریابی و تبلیغات

فلوچارت تمدید و صدور پروانه واحدهای پذیرایی بین راهی

فرایند صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری(بندب)

فرایند سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری