جلسه اضطراری شورای فنی میراث فرهنگی خراسان شمالی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در پی وقوع زلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی مدیر کل میراث فرهنگی در بازدید بعمل آمده از بناهای تاریخی و ارزایابی اولیه از میزان تخریب و خسارت در بناهای تاریخی و موزه مرکز استان خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای فنی میراث فرهنگی شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در پی وقوع زلزله 5/7 ریشتری در خراسان شمالی مدیر کل میراث فرهنگی در بازدید بعمل آمده از بناهای تاریخی و ارزایابی اولیه از میزان تخریب و خسارت در بناهای تاریخی و موزه مرکز استان خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای فنی میراث فرهنگی شد .

سویدانلوئی با اظهار تاسف از میزان خسارتهای زلزله و آسیب های جدی به دو بنای شاخص آئینه خانه و عمارت مفخم از شورای فنی میراث فرهنگی که با حضور اساتید فن و متخصصین حوزه میراث فرهنگی برگزار شد خواست تا سناریو های متفاوت مرمت و استحکام بخشی بنا را بررسی نمایند .

اعضای شورا نیز ضمن بازدید و حضور در جلسه امروز ضمن ارزیابی از آسیبها و اتفاق نظر بر مرمت اصولی بنا میزان آسیب های بنای آئینه خانه را 30 درصد و عمارت مفخم را 70 درصد برآورد نمودند . همچنین در این جلسه مصوب شد تا در جهت خطر زدایی از بنای مذکور معاونت میراث فرهنگی سریعا اقدامات اضطراری را انجام دهد .

مدیر کل میراث فرهنگی همچنین از معاونت میراث فرهنگی خواست تا گزارش مبسوطی از میزان خسارت احتمالی به سایر بناهای تاریخی استان تهیه نمایند

 .روابط عمومی

تعداد بازديد: #70