نمایش محتوا نمایش محتوا

عنوان پست : معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي

واحد سازماني : اداره کل  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

شماره پست :

شرح وظايف :

برنامه ريزي در جهت توسعه صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان در امور حمايتي، توسعه و ترويج
تهيه و تدوين شيوه نامه هاي مربوط به راهنمائي واحدهاي توليدي
بهره گيري از فناوري اطلاعات به منظور بهينه سازي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
آشنا سازي سازمانها و دستگاههاي مختلف استان با اهداف صنايع دستي و هنرهاي سنتي
نظارت بر تشکيل بانک اطلاعاتي جامع در امور مربوط به صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
نظارت بر تهيه گزارش از اقدامات انجام شده در امور صنايع دستي و هنرهاي سنتي در سطح استان
حمايت از سرمايه گذاري و کارآفريني در رشته هاي مختلف صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
شناسائي صادرکنندگان استان در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي
نظارت بر انجام فعاليتهاي کارگاههاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
برنامه ريزي براي شناسايي صنعتگران و هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
ايجاد مراکز اسناد و مدارک صنايع دستي و هنرهاي سنتي استاني
نظارت مستمر بر اجراي طرحهاي آموزشي در رشته هاي مختلف صنايع دستي و هنرهاي سنتي
بهره گيري از توان علمي دانشگاه و موسسات آموزش عالي و ايجاد ارتباط اين موسسات با توليد کنندگان صنايع دستي و هنرهاي سنتي
تلاش در جهت توسعه و ترويج صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان با بهره گيري از مشاركتهاي مردمي
برنامه ريزي بمنظور تشويق و ترغيب جوانان به انجام و ادامه تحصيل در رشته هاي شغلي در صنايع دستي و هنرهاي سنتي
مشارکت در تهيه طرحهاي حمايتي در جهت حمايت از مالکيت فکري هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي
شرکت در گردهمائي ها و دوره هاي آموزش تخصصي
برنامه ريزي و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي
ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي و هدايت و راهنماي آنان

عنوان پست : کارشناس مسئول امور توليد و بازرگاني

واحد سازماني : معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان

شماره پست :

 

شرح وظايف :

تلاش در جهت حفظ و تداوم صنايع دستي و هنرهاي سنتي با توجه به ويژگي هاي قومي، سنتي و ...
همکاري و نظارت بمنظور مستندسازي رشته هاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
تهيه شيوه نامه هاي مورد نياز در اجراي دستورالعمل ها
تهيه برنامه هفتگي و مشارکت در اجراي طرحهاي مربوط
مطالعه کتب، نشريات و مقالات علمي به منظور ارتقاء دانش شغلي
جلب مشارکت مردم به منظور سرمايه گذاري در توليد و بازاريابي صنايع دستي
همکاري در جهت ايجاد پايگاه اطلاع رساني به منظور شناسايي توليد کنندگان، صادرکنندگان، تشکلها، طراحان، فروشندگان و ...
مشارکت در تهيه مجموعه هاي معرفي صنايع دستي و هنرهاي سنتي
اقدام درجهت برگزاري نمايشگاههاي استاني و منطقه اي
مشارکت در تهيه طرحهاي اصلاح ابزار و تجهيزات توليد در صنايع دستي و هنرهاي سنتي
مشارکت در تهيه طرحهاي حمايتي در جهت توليد و بهبود محصولات
آشنا سازي سازمانها و دستگاههاي مختلف با اهداف صنايع دستي و هنرهاي سنتي در سطح استان
راهنمائي واحدهاي توليدي درجهت حمايت و بهبود کيفيت توليد
شرکت در همايش هاي تخصصي و دوره هاي آموزشي مربوط
تهيه گزارش اقدامات انجام شده حسب مورد
نظارت بر انجام فعاليت کارشناسان تحت نظر و راهنمائي مستمر آنان

 

عنوان پست : کارشناس مسئول حفظ و احياي صنايع دستي

واحد سازماني : معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان

شماره پست :

شرح وظايف :

فراهم آوردن زمينه هاي اجراي برنامه هاي حمايت از توسعه کمي و کيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي دستي
جلب مشارکت مردم در جهت سرمايه گذاري در توليد صنايع دستي و هنرهاي سنتي
اجراي دستورالعملهاي مربوط به حفظ و احياء صنايع دستي و هنرهاي سنتي
شناسائي و گرد آوري آثار با ارزش و برگزيده صنايع دستي و هنرهاي سنتي در سطح استان
شناسائي هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
شناسائي محصولات توليدي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
ايجاد بانک اطلاعات با همکاري واحدهاي مختلف
همکاري در تهيه طرحهاي ارتقاء بهره برداري عوامل توليد در صنايع دستي و هنرهاي سنتي
نظارت بر فعاليت کارگاههاي توليدي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
آشناسازي صنعتگران و هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان از ساير رشته هاي مربوط علاوه بر رشته هاي مورد فعاليت
استفاده از توانمنديهاي بخش خصوصي در جهت همکاري و نظارت بر فعاليت صنوف مختلف صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي بهبود کمي و کيفي صنايع دستي
ايجاد مرکز اسناد و مدارک صنايع دستي و هنرهاي سنتي در سطح استان
مطالعه کتب، نشريات و مقالات علمي به منظور ارتقاء دانش شغلي
شرکت در همايشهاي تخصصي و دروره هاي آموزشي مربوط
راهنمايي و هدايت كارشناسان تحت سرپرستي

عنوان پست : کاردان توسعه و ترويج صنايع دستي و هنرهاي سنتي

واحد سازماني : معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان

شماره پست :

 

شرح وظايف :

جمع آوري اطلاعات مورد نياز از آثار هنرمندان و صنعتگران
جمع آوري اطلاعات مورد نياز از کارگاههاي توليدي صنايع دستي و هنرهاي سنتي
جمع آوري اطلاعات در خصوص ايجاد و برپائي نمايشگاهها
جمع آوري اطلاعات در خصوص محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي
جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
جمع آوري اطلاعات و طبقه بندي موسسات آموزش عالي در زمينه هاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي
جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات به منظور تشکيل بانک اطلاعاتي
ارتباط مستمر با کارگاههاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي به منظور آگاهي از نوع محصول، ابزار و ويژگي هاي مربوط
شرکت در دوره هاي آموزشي مربوط جهت ارتقاء دانش شغلي
تهيه گزارش از اقدامات و فعاليت ها در دوره هاي زماني حسب مورد
انجام ساير امور ارجاعي مربوط

عنوان پست : کارشناس امور توليد و بازرگاني

واحد سازماني : معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان

شماره پست :

شرح وظايف :

تلاش در جهت حفظ و تداوم صنايع دستي و هنرهاي سنتي با توجه به ويژگي هاي قومي، سنتي و ...
همکاري و نظارت بمنظور مستندسازي رشته هاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
تهيه شيوه نامه هاي مورد نياز در اجراي دستورالعمل ها
تهيه برنامه هفتگي و مشارکت در اجراي طرحهاي مربوط
مطالعه کتب، نشريات و مقالات علمي به منظور ارتقاء دانش شغلي
جلب مشارکت مردم به منظور سرمايه گذاري در توليد و بازاريابي صنايع دستي
همکاري در جهت ايجاد پايگاه اطلاع رساني به منظور شناسايي توليد کنندگان، صادرکنندگان، تشکلها، طراحان، فروشندگان و ...
مشارکت در تهيه مجموعه هاي معرفي صنايع دستي و هنرهاي سنتي
اقدام درجهت برگزاري نمايشگاههاي استاني و منطقه اي
مشارکت در تهيه طرحهاي اصلاح ابزار و تجهيزات توليد در صنايع دستي و هنرهاي سنتي
مشارکت در تهيه طرحهاي حمايتي در جهت توليد و بهبود محصولات
آشنا سازي سازمانها و دستگاههاي مختلف با اهداف صنايع دستي و هنرهاي سنتي در سطح استان
راهنمائي واحدهاي توليدي درجهت حمايت و بهبود کيفيت توليد
شرکت در همايش هاي تخصصي و دوره هاي آموزشي مربوط
تهيه گزارش اقدامات انجام شده حسب مورد
انجام ساير امور ارجاعي مربوط

عنوان پست : کارشناس توسعه و ترويج صنايع دستي و هنرهاي سنتي

واحد سازماني : معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان

شماره پست :

شرح وظايف :

گردآوري اطلاعات لازم در خصوص آثار هنرمندان و صنعتگران استان
گردآوري اطلاعات مورد نياز در رشته هاي مختلف صنايع دستي و هنرهاي سنتي در استان
نيازسنجي آموزشي در رشته هاي مختلف صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
بررسي و پيشنهاد سرفصل هاي دروس هنرستانها و موسسات آموزش عالي در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي به سازمان مركزي
نظارت مستمر بر فعاليت هاي آموزشي در کارگاههاي توليدي
همکاري در ايجاد نمايشگاههاي ملي و منطقه اي و محلي
همکاري در تهيه طرحهاي حمايتي در جهت بهبود محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي
راهنمائي واحدهاي توليدي در جهت ترويج و بهبود کيفيت توليد
تشکيل بانک اطلاعاتي از هنرمندان، آثار، اقدامات، معرفي صنايع دستي و ...
ايجاد ارتباط موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي استان با توليد کنندگان صنايع دستي و هنرهاي سنتي
همکاري در تهيه طرحهاي مناسب به منظور توسعه و ارتقاء کمي و کيفي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
شرکت در همايش ها و دروه هاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش شغلي
مطالعه نشريات، مقالات و کتب علمي در زمينه رشته هاي تخصصي مورد نياز
تهيه گزارش هاي تخصصي لازم
انجام ساير امور ارجاعي مربوط

عنوان پست : کارشناس حفظ و احياي صنايع دستي

واحد سازماني : معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان

شماره پست :

شرح وظايف :

فراهم آوردن زمينه هاي اجراي برنامه هاي حمايت از توسعه کمي و کيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي دستي
جلب مشارکت مردم در جهت سرمايه گذاري در توليد صنايع دستي و هنرهاي سنتي
اجراي دستورالعملهاي مربوط به حفظ و احياء صنايع دستي و هنرهاي سنتي
شناسائي و گرد آوري آثار با ارزش و برگزيده صنايع دستي و هنرهاي سنتي در سطح استان
شناسائي هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
شناسائي محصولات توليدي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
ايجاد بانک اطلاعات با همکاري واحدهاي مختلف
همکاري در تهيه طرحهاي ارتقاء بهره برداري عوامل توليد در صنايع دستي و هنرهاي سنتي
نظارت بر فعاليت کارگاههاي توليدي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
آشناسازي صنعتگران و هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان از ساير رشته هاي مربوط علاوه بر رشته هاي مورد فعاليت
استفاده از توانمنديهاي بخش خصوصي در جهت همکاري و نظارت بر فعاليت صنوف مختلف صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي بهبود کمي و کيفي صنايع دستي
ايجاد مرکز اسناد و مدارک صنايع دستي و هنرهاي سنتي در سطح استان
مطالعه کتب، نشريات و مقالات علمي به منظور ارتقاء دانش شغلي
شرکت در همايشهاي تخصصي و دروره هاي آموزشي مربوط
تهيه گزارش هاي تخصصي لازم
انجام ساير امور ارجاعي مربوط