نمایش محتوا نمایش محتوا

 

عنوان پست: معاون میراث فرهنگی

واحد سازمانی: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

شماره پست:

 

شرح وظایف:

برنامه ريزي، تقسيم كار و آموزش كاركنان تحت سرپرستي
برنامه ریزی به منظور حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها، بافت ها و اموال تاریخی فرهنگی موجود در استان در چارچوب سیاست های تعیین شده و نظارت بر اجرای آنها
برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاریخی منقول و غیرمنقول واجد شرایط در فهرست آثار ملی و جهانی
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، کنوانسیونهای ملی در خصوص حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی استان
فراهم آوردن زمینه های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی جهت انجام امور مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و انجام حمایت های لازم در این زمینه
برنامه ریزی به منظور رفع مسایل و مشکلات اجرائی پایگاههای میراث فرهنگی استان
همكاري لازم به منظور بهره گیری از قابلیت های پایگاه های استان در توسعه گردشگری
تعامل و برقراری ارتباط و انجام همکاری های لازم با سایر معاونت های سازمان و یا پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
ارزشيابي عملكرد كاركنان و هدایت و راهنمائی آنها

عنوان پست : باستان شناس

واحد سازمانی: معاونت ميراث فرهنگي استان

شماره پست:

 

شرح وظایف:

برنامه ریزی باستان شناسی در چارچوب ضوابط و اهداف تعیین شده
بررسی آثار مکشوفه و تعیین مشخصات آثار مذکور و طبقه بندی آنها در راستای وظایف سازمان استان
تعیین و تشخیص قدمت آثار و اشیاء تاریخی،  فرهنگی و هنری موجود در سطح استان
انجام مطالعات و بررسیهای لازم در خصوص آثار و اشیاء موجود در ديگر كشورها و تعامل اطلاعات در این زمینه با آنها با هماهنگي سازمان مركزي
تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی مورد نیاز در زمینه باستان شناسی و اعلام آن به پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری
همکاری با گروه های علمی به منظور تحقیق و بررسی در آثار و اشیاء باستانی، تاریخی موجود در استان
تهیه، تدوین و تنظیم گزارش های لازم از فعالیت هاي باستان شناسی استان برای مقامات و مسئولین ذی ربط
انجام سایر امور ارجاعي مربوط

 

عنوان پست: کارشناس ميراث فرهنگي

واحد سازمانی: اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان

شماره پست:

 

شرح وظایف:

برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های حفظ و احیاء ميراث فرهنگي شهرستان
اجرای طرح ها و برنامه های عملیاتی مربوط به حفظ و احیاء آثار و محوطه های تاریخی-فرهنگي ارائه شده از سوی ستاد سازمان در سطح شهرستان
اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در خصوص حفظ و احیاء ميراث فرهنگي شهرستان
هدایت و حمایت بخش غیردولتی جهت جلب مشارکت آنها در حفظ و احیاء مواريث تاريخي و فرهنگي
تلاش در جهت حفظ اموال منقول و غيرمنقول شهرستان
برنامه ريزي براي مرمت اموال و اشياء فرهنگي و مراقبت براي حفظ آثار مربوط
تعامل و همکاری با پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی درخصوص حفظ و احیاء ميراث فرهنگي شهرستان و ارائه به واحدهای ذی ربط سازمان استان جهت اعلام نظر و اقدام لازم
انجام اقدامات لازم پیرامون حفظ و احیاء آثار تاریخی که در اختیار بخش غیردولتی است
ارائه گزارش هاي تخصصي لازم
انجام ساير امور ارجاعي مربوط

 

عنوان پست: کارشناس حفاظت از اموال

واحد سازمانی: معاونت میراث فرهنگی استان

شماره پست:

 

شرح وظایف:

تهیه و تدوین برنامه های مورد نیاز جهت حفاظت از اموال منقول و اشیاء تاریخی موجود در استان
مستند سازی و تهیه شناسنامه مورد نیاز برای اموال منقول تاریخی استان براساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی
شناسائی و مرمت اموال منقول تاریخی در اختیار دستگاههای دولتی
شناسائی آثار هنری و تاریخی موجود در مجموعه های خصوصی استان
نظارت بر چگونگی تغییر محل نگهداری و نحوه جابجائی اموال منقول تاریخی- فرهنگی و اسناد مربوط به آنها
رعایت و اجرای موازین پیش بینی شده در آئین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی در خصوص اموال فرهنگی، تاریخی و هنری دولتی که در اختیار دستگاههای ذی ربط می باشد
ارائه راهنمائی های فنی در خصوص مرمت و نگهداری آثار هنری و تاریخی که در    مجموعه های خصوصی نگهداری می شود، به صاحبان آنها
تهيه گزارش هاي تخصصي لازم
انجام ساير امور ارجاعي مربوط

عنوان پست: کارشناس حفظ و احیاء بناها، بافتها و محوطه هاي تاريخي

واحد سازمانی: معاونت میراث فرهنگی استان

شماره پست:

 

شرح وظایف:

برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های حفظ و احیاء بناها ومحوطه های تاریخی استان
اجرای طرح ها و برنامه های عملیاتی مربوط به حفظ و احیاء آثار و محوطه های تاریخی ارائه شده از سوی ستاد سازمان در سطح استان
اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در خصوص حفظ و احیاء آثار و بناهای تاریخی
تهیه و اجرای طرحهای راهبردی و اضطرارای برای حفاظت از بناهای تاریخی کشور در برابر بلایای طبیعی و بحران های اجتماعی
هدایت و حمایت بخش غیردولتی جهت جلب مشارکت آنها در امور حفظ و احیاء آثار تاریخی
تهیه و تدوین طرح های مستند سازی، آسیب شناسی،حفاظت و احیاء بناهای تاریخی استان
تعامل و همکاری با پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی درخصوص حفظ و احیاء آثار تاریخی استان و ارائه به واحدهای ذی ربط ستادی سازمان جهت اعلام نظر
انجام اقدامات لازم پیرامون حفظ و احیاء آثار تاریخی که در اختیار بخش غیردولتی است
تهيه گزارش هاي تخصصي لازم
انجام ساير امور ارجاعي مربوط

 

عنوان پست:  کارشناس عمران

واحد سازمانی: معاونت میراث فرهنگی استان

شماره پست:

 

شرح وظایف:

تهیه و تدوین شناسنامه فنی ابنیه ها و نقشه های اجرایی ساختمانهای تحت نظارت سازمان استان و شهرستانهای تابعه
حفظ و بهینه سازی اماکن از لحاظ مهندسی در جارجوب ضوابط و معیارهای تدوین شده
نظارت بر تعمیر و نگهداری ابنیه های موجود در استان در چارچوب اختیارات تفویض شده
ارائه نقطه نظرات کارشناسی به واحدهای ذی ربط سازمان در رابطه با تهیه طرحهای     ایمن سازی موزه ها و اماکن نگهداری اموال تاریخی و فرهنگی استان
همکاری با کارشناسان ذیربط در خصوص تهیه و اجرای طراحی های داخلی و دکوراسیون موزه ها
برآورد و محاسبه لوازم و ابزارهای مورد نیاز برای تعمیر و بازسازی و توسعه ساختمان سازمان استان و شهرستانهای تابعه
تهیه گزارشات فنی از وضعیت ابنیه ها و اماکن موجود در سازمان استان و شهرستانهای تابعه و انجام پیگیری های لازم در رابطه با رفع مسائل و مشکلات موجود
نظارت بر فعالیت های پیمانکاران تعیین شده برای اجرای طرحهای مربوط به امور ساختمان در سازمان استان و شهرستانهای تابعه و ارائه گزارشات لازم در این خصوص به واحد ذیربط در سازمان مرکزی

انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق در چارچوب وظایف سازمان استان

 

عنوان پست: کارشناس مسئول حفظ و احیاء بناها ،بافتها و محوطه هاي تاريخي

واحد سازمانی: معاونت میراث فرهنگی استان

شماره پست:

 

شرح وظایف:

برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های حفظ و احیاء بناها ومحوطه های تاریخی استان
اجرای طرح ها و برنامه های عملیاتی مربوط به حفظ و احیاء آثار و محوطه های تاریخی ارائه شده از سوی ستاد سازمان در سطح استان
اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در خصوص حفظ و احیاء آثار و بناهای تاریخی
تهیه و اجرای طرحهای راهبردی و اضطرارای برای حفاظت از بناهای تاریخی کشور در برابر بلایای طبیعی و بحران های اجتماعی
هدایت و حمایت بخش غیردولتی جهت جلب مشارکت آنها در امور حفظ و احیاء آثار تاریخی
تهیه و تدوین طرح های مستند سازی، آسیب شناسی،حفاظت و احیاء بناهای تاریخی استان
تعامل و همکاری با پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی درخصوص حفظ و احیاء آثار تاریخی استان و ارائه به واحدهای ذی ربط ستادی سازمان جهت اعلام نظر
انجام اقدامات لازم پیرامون حفظ و احیاء آثار تاریخی که در اختیار بخش غیردولتی است
تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي
نظارت بر فعالیت کارشناسان تحت نظر

 

عنوان پست : کارشناس مسئول موزه ها و اموال منقول

واحد سازمانی: معاونت میرا ث فرهنگی

شماره پست:

 

شرح وظایف:

برنامه ریزی امور موزه های سازمان استان در چارچوب ضوابط و اهداف تعیین شده
نظارت بر فعالیت موزه داری در موزه های سطح استان و تهیه و تنظیم گزارشهای لازم
تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرائی به کارگیری آثار فرهنگی، تاریخی و هنری موجود در موزه هاي استان
انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص موزه های دنیا و برقراری ارتباط با آنها از طریق کمیته بین المللی موزه ها به منظور تبادل اطلاعات مربوط
تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی مورد نیاز موزه داری و اعلام آن به پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری و عنداللزوم همکاری با پژوهشکده مزبور جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی
تهیه طرحهای آماری مورد نیاز موزه های استان، تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش آماری تحلیلی از وضعیت موزه های استان به مقامات ذي ربط
انجام بررسیهای کارشناسی در خصوص قیمت گذاری اشیاء و آثار تاریخی، فرهنگی و هنری استان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
نظارت بر اعمال استانداردهای بهره وری در موزه های تحت پوشش
بررسی مسائل و مشکلات موجود در موزه هاي استان و اعلام آن به واحدهای ذی ربط در جهت رفع آنها
تهیه و تنظیم گزارش های لازم از عملکرد موزه ها برای مقامات و مسئولین ذی ربط سازمان
تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي
نظارت بر كار كاركنان تحت نظر

 

 

عنوان پست : کارشناس هماهنگی امور پایگاهها

واحد سازمانی : معاونت ميراث فرهنگي استان

شماره پست :

 

شرح وظایف :

تهیه و تدوین طرحهای اجرائی و پژوهشی مورد نیاز جهت اجراء در پایگاههای میراث فرهنگی استان
شناخت مسایل و مشکلات اجرائی پایگاههای میراث فرهنگی استان
پیش بینی ساز و کارهای لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود در پایگاههای میراث فرهنگی استان و جلوگیری از بروز آنها
تعامل و برقراری ارتباط با مدیریت امور پایگاهها به منظور هماهنگی در انجام امور پایگاههای استان
بررسی پیرامون قابلیت های پایگاههای استان در جذب گردشگران داخلي و خارجي
انجام اقدامات لازم به منظور تهیه طرح های گردشگری در پایگاههای میراث فرهنگی استان
همکاری و تعامل با حوزه معاونت گردشگری و پایگاههای میراث فرهنگی استان جهت توسعه گردشگری
فراهم آوردن شرایط و زمینه های لازم برای ارتباط و تعامل مستمر پایگاههای میراث فرهنگی استان با پایگاههای میراث فرهنگی سایر استان ها
انجام سایر امور ارجاعي مربوط