نمایش محتوا نمایش محتوا

سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367
 ماده 1- تعريف
"ميراث فرهنگي" شامل آثار باقيمانده از گذشتگان است كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مي باشد و با شناسايي آن، زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي او ميسر مي گردد و از اين طريق زمينه هاي عبرت براي انسان فراهم مي آيد. سازمان ميراث فرهنگي كشور كه به استناد قانون مصوب 10/11/1364 تشكيل شده است و از اين پس در اين اساسنامه، سازمان ناميده مي شود طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 2- هدف
عبرت از حركت فرهنگي انسان و بقا و رقا هويت و شخصيت فرهنگي جامعه
ماده 3- وظايف سازمان
وظايف سازمان در زمينه ميراث فرهنگي كه شامل پ‍‍ژوهش، نظارت، حفظ و احيا و معرفي است به قرار زيرمي باشد:
1- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي پژوهشي پيرامون آثار باقيمانده از گذشتگان
2- بررسي و شناسايي محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه هاي تاريخي و تهيه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان شناسي كشور
3- انجام پژوهش هاي باستان شناسي و كاوش هاي علمي
4- بررسي هاي مردم نگاري، پژوهش هاي مردم شناسي، انسان شناسي زيستي و شناخت فرهنگ بومي مناطق مختلف كشور
5- پژوهش در زمينه هنرهاي سنتي و فراهم آوردن امكانات لازم جهت حفظ، احيا و رشد آنها
6- ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي-تاريخي كشور در فهرست آثار ملي و فهرست هاي ذي ربط
7- انجام انحصاري كليه امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي كيفري عليه متخلفين از قوانين ناظر به ميراث فرهنگي كشور به عنوان مدعي يا حسب مورد شاكي خصوصي.
8- اقدامات لازم جهت شناسايي و استرداد اموال فرهنگي ايران در سطح ملي و بين المللي از طريق مراجع ذي ريط.
9- شناسايي و در اختيار قرار گرفتن كليه اموالي كه داراي ارزش هاي فرهنگي- تاريخي بوده و جزو ميراث فرهنگي محسوب مي گردد و توسط دستگا ه هاي مسئول ضبط شده است.
تبصره – كليه دادگاه ها، گمركات، نيروهاي انتظامي و دستگاه هاي دولتي نظير آنها كه به نحوي نسبت به ضبط اموال اقدام مي نمايند موظف به در اختيار قراردادن اموالي كه داراي ارزش فرهنگي- تاريخي مي باشد به سازمان ميراث فرهنگي هستند.
10- تهيه و اجراي طرح هاي لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمير، مرمت و احياء آثار، بناها و مجموعه هاي با ارزش فرهنگي- تاريخي
11- اظهار نظر در كليه طرح هاي عمراني جامع و تفصيلي در رابطه با مناطق فرهنگي و تاريخي و موافقت نهايي درباره محوطه ها و بافت ها و اماكن فرهنگي و تاريخي ارزشمند در موارد مذكرو و جلوگيري از هر گونه تخريب آنها.
12- تعيين حريم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه هاي تاريخي ثبت شده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم.
13- معرفي آثار با ارزش فرهنگي-تاريخي از طريق موزه ها و نمايشگاه ها و نظائر آن.
14- ايجاد و توسعه و اداره موزه ها در سطح كشور.
15- ايجاد مركز اسناد و مدارك ميراث فرهنگي كشور ( نظير مجموعه گزارش هاي علمي، نقشه ها و عكس هاي بناها و ...) جهت ارائه خدمات علمي و تحقيقاتي در اين زمينه.
16- معرفي و شناساندن ارزش هاي ميراث فرهنگي در سطح ملي و بين المللي به وسيله چاپ و نشر مجموعه مطالعات و تحقيقات انجام يافته و استفاده از وسايل سمعي و بصري و ارتباط جمعي.
17- تنظيم، تدوين و انتشار دايره المعارف آثار و ابنيه تاريخي ايران.
18- توسعه فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف ميراث فرهنگي و تشويق محققان، هنرمندان و استادكاران.
19- تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت آماده سازي نيرو هاي كارآمد در زمينه هاي مربوط به ميراث فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط.
20- تشويق مردم به مشاركت در فعاليت هاي مربوط به شناسايي، حفظ و احياء ميراث فرهنگي و نظارت بر آن.
21- ايجاد و گسترش انجمن هاي ميراث فرهنگي در سطح كشور.
22- برقراري ارتباطات و مبادلات علمي و فرهنگي با مؤسسات و نهادهاي ذي ربط در سطح ملي و بين المللي بالاخص كشورهاي اسلامي و منطقه و برگزاري كنگره ها و سمينارهاي دوره اي لازم.
23- همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينه امور ايرانگردي و جهانگردي.
24- ارائه خدمات مشاوره اي، تحقيقاتي، فني و آموزشي، فروش توليدات فرهنگي، دريافت وروديه بناها، محوطه ها، موزه ها، و نمايشگاه ها و قبول هدايا و كمك ها و نظائر آن.
ماده 4- اركان سازمان
سازمان داراي دو ركن است:
1- شوراي سازمان 2- رييس سازمان
ماده 5- ( منسوخ ) شوراي سازمان
به منظور هماهنگي بيشتر در امور مربوط به ميراث فرهنگي در سطح كشور، شوراي سازمان متشكل از 8 عضو به شرح زير تشكيل مي گردد:
1- وزير فرهنگ و آموزش عالي ( رييس شورا) 2- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 3- وزير كشور4- وزير دادگستري 5- وزيرامور خارجه 6- وزير مسكن و شهرسازي
7- مدير عامل سازمان صدا و سيما
رييس سازمان ( دبير شورا)
تبصره 1- ( منسوخ ) در صورت تساوي آرا، آن نظري پذيرفته مي شود كه رييس شورا در ميان راي دهندگان باشد.
تبصره 2- ( منسوخ ) جلسات شورا به طور عادي هر سال حداقل دو بار به پيشنهاد رييس سازمان و دعوت و رياست وزير فرهنگ و آموزش عالي تشكيل مي گردد.
تبصره 3- ( منسوخ ) شورا مي تواند از افرادي كه حضورشان به نحوي در جلسات ضروري است دعوت به عمل آورد.اين افراد داراي حق راي نيستند.
تبصره 4- ( منسوخ ) جلسه با حضور 5 نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات شورا با راي حداقل 4 نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 6- ( منسوخ ) وظايف شورا
وظايف شوراي سازمان به قرار زير است:
1- تعيين خط مشي و سياست هاي كلي بر اساس قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور و اساسنامه سازمان.
2- بررسي گزارش هاي فعاليت هاي سازمان و اظهارنظر پيرامون چگونگي آن.
تبصره- ( منسوخ ) كليه مصوبات شورا با امضاي وزير فرهنگ و آموزش عالي ابلاغ خواهد شد.
ماده 7- ( منسوخ ) رييس سازمان
رييس سازمان با حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي منصوب مي شود.
ماده 8- واحدهاي سازمان در سطح كشور
سازمان با نظر وزير فرهنگ و آموزش عالي مي تواند در هر نقطه از كشور كه ايجاب نمايد، به تناسب موقعيت و با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، واحدهاي خود را داير كند. اين واحدها مسئوليت امور مربوط به ميراث فرهنگي حوزه فعاليت خود را طبق اين اساسنامه و سازمان زيرنظر رييس سازمان به عهده خواهند داشت.
ماده 9- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر 9 ماده و 7 تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه اول ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/2/1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به ادغام سازمان صنايع¬دستي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

شوراي عالي اداري در يكصد و سي امين جلسه مورخ 16/1/1385 به منظور تقويت و توسعه صنايع¬دستي كشور و ايجاد هماهنگي با سياست¬هاي توسعه صنعت گردشگري و در اجراي بند (1) جزء (ب) ماده يك قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تصويب كرد:
1- سازمان صنايع¬ دستي ايران با تمام وظايف، اختيارات، مسئوليت¬هاي قانوني، دارايي¬ها، تعهدات، اعتبارات، امكانات و نيروي انساني از وزارت صنايع و معادن منتزع و در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام مي¬شود.
تبصره- نام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به " سازمان ميراث فرهنگي، صنايع¬دستي و گردشگري" تغيير مي¬يابد.
2- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع¬دستي و گردشگري موظف است تشكيلات حوزه مركزي و واحدهاي استاني خود را تهيه و براي تاييد به سازمان مديريت و برنامه¬ريزي كشور- حداكثر تا پايان خردادماه 1385 پيشنهاد كند.
3- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع¬دستي و گردشگري موظف است نسبت به انجام مراحل تصفيه شركت صنايع¬دستي ايران تا پايان سال 1385 اقدامات لازم را به عمل آورد.
4- سازمان مديريت و برنامه¬ريزي كشور موظف است گزارش اجراي اين مصوبه را تا پايان سال 1385 به شوراي عالي اداري ارائه كند.
اساسنامه سازمان ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1376 مجمع عمومی

به منظور تجدید یک سنت الهی و به مصداق آیه شریفه « قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین » و شناساندن میراث تمدن اسلامی، حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی و بهره برداری صحیح از سرمایه گذاری ها و تجهیزات و تاسیسات احداث شده طبق موازین شرعی و رعایت شعائر اسلامی سازمانی به نام سازمان ایرانگردی و جهانگردی به استناد لایحه قانونی ادغام شرکت های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 21/1/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی تشکیل و اساسنامه آن با رعایت مصوبه 14332/12/1 مورخ 23/10/76 شورای عالی اداری کشور به شرح زیر تدوین و تصویب شد:
فصل اول – نام و موضوع سازمان
ماده 1- نام
سازمان ایرانگردی و جهانگردی که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود به صورت شرکت سهامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات مربوط به
شرکت های دولتی و این اساسنامه اداره می شود.
ماده 2- موضوع
الف- شناساندن کشور جمهوری اسلامی ایران وآشنا ساختن مردم کشور و سایر ملل با خصوصیات فرهنگی، سنتی و آثار تاریخی و تمدن ایران و جهان به منظور ایجاد تفاهم بین ملت ها
ب- بررسی مستمر اقلیمی و فرهنگی و مطالعه و تحقیق درباره جاذبه های سیاحتی و زیارتی کشور و ارائه برنامه های لازم برای معرفی جاذبه ها به منظور بهره برداری از آنها
ج- ایجاد ارتباط با سازمان ها و مراکز داخلی و بین المللی جهانگردی در جهت انجام همکاری های متقابل و گردآوری و مبادله اطلاعات ایرانگردی و جهانگردی و شرکت در نمایشگاه های بین المللی جهانگردی حسب ضرورت
د- بررسی، تهیه طرح و کوشش در اجرای طرح های مناسب برای جذب و دیدار جهانگردان از ایران و ایجاد تسهیلات لازم برای برگزاری گشت های ارزان جهت گروه های فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران
ه-بالابردن سطح ارائه خدمات جهانگردی از راه های مقتضی از جمله برنامه های آموزشی لازم در زمینه های مختلف و شناخت منابع انسانی فعال و بالقوه در این صنعت برای ایجاد زمینه های اشتغال سالم
و- افزایش سطح ارائه تسهیلات و کیفیت و کمیت تاسیسات صنعت جهانگردی از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینه ساختن واحدهای اقامتی و پذیرایی و تاسیسات مردمی جهانگردی و ایرانگردی و دیگر موارد لازم
ز- ترغیب مردم ایران به استفاده بیشتر از ایام و ساعات فراغت و مشاهده جاذبه های سیاحتی و زیارتی کشور
ح- ایجاد تسهیلات لازم در امر سیاحت در کشور و نیز ایجاد هماهنگی در این زمینه و فراهم آوردن امکانات لازم در مرزهای ورودی کشور
ط- افزایش سطح خدمات و صنایع وابسته به امر سیر و سیاحت از طریق تشویق به سرمایه گذاری در احداث تاسیات ضروری اقامتی و پذیرایی، خصوصاً بین راهی به منظور رفاه هرچه بیشتر جهانگردان داخلی و خارجی
ی- کمک به افزایش سطح درآمد عمومی و ارزی کشور از طریق بازاریابی و گسترش مبادلات مسافرتی و سیاحتی سالم در داخل و خارج از کشور
ک- نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف فعال در زمینه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و مدیران و مسئولان ذیربط با
بهره گیری از هماهنگی و همکاری کانون ها و مجامع غیردولتی این صنعت
ل- ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی در فعالیت های سیاحتی و زیارتی کشور از طریق:
1/ل- بررسی و تهیه سیاست های کلی مربوط به صنعت جهانگردی بر مبنای سیاست های عمومی کشور و با در نظر داشتن ظرفیت های بالقوه قطب ها و مراکز توسعه پذیر و نیز تعیین اولویت ها در این امر
2/ل- تدوین خط مشی های اجرایی انجام فعالیت های توسعه و گسترش مراکز خدماتی و رفاهی مربوط به ایرانگردی
3/ل- تعیین اولویت در زمینه چگونگی فعالیت های ارتباطی و تبلیغاتی صنعت ایرانگردی و جهانگردی
4/ل- بررسی ضرورت عضویت و ارتباط با سازمان های بین المللی جهانگردی و عقد قرارداد ، توافقنامه و ایجاد ارتباط برای استفاده از خدمات ، اطلاعات و تجربیات آنها و مبادله اطلاعات جهانگردی در چارچوب قوانین و مقررات عمومی کشور
5/ل- تهیه آیین نامه ها و نظامنامه ها و مقررات پیشنهادی و صدور مجوزهای لازم برای تحقق سیاست های هدایتی، حمایتی و نظارتی صنعت ایرانگردی و جهانگردی
م- اقدام به صدور مجوزهای لازم( تاسیس- توسعه – انحلال) و نظارت بر فعالیت ها در موراد زیر و نیز هرنوع صدور مجوز دیگری که حسب قوانین و مقررات برعهده سازمان قرار گیرد.
- تاسیس آژانس های مسافرتی و سیاحتی ، احداث هتل هاو مهمانسراها و سایر مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی و نمایشگاه ها
ن- انجام وظایف دبیرخانه شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی
تبصره: سازمان موظف است تا پایان برنامه دوم توسعه وفق مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و در راستای کاهش حجم تصدی وظایف دولت نسبت به واگذاری امور تصدی سازمان به بخش غیردولتی اقدام نماید.
فصل دوم – سرمایه سازمان
ماده 3- سرمایه اولیه سازمان یک میلیارد و بیست و پنج میلیون و ششصد و نود و سه هزار ریال می باشد و تماماً متعلق به دولت بوده و غیرقابل انتقال می باشد، که جمع سرمایه شرکت های ادغام شده بوده و ضمناً کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول شرکت های ادغام شده جزء دارایی های سازمان محسوب خواهد شد.
تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به انتقال آن بخش از اعتبارات ( اعم از جاری و طرح های عمرانی)، اموال و دارایی ها، تجهیزات و نیروی انسانی معاونت سیاحتی و زیارتی در حوزه مرکزی و واحدهای استانی که مورد نیاز سازمان باشد اقدام خواهد نمود.
ماده 4- کلیه سهام سازمان متعلق به دولت است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی نمایندگان صاحبان سهام در مجمع عمومی می باشند و تصمیمات مجمع با اکثریت آراء نمایندگان صاحبان سهام یا نمایندگان تام الاختیاری که از طرف مقامات مربوطه معرفی خواهند شد معتبرخواهد بود. ریاست مجمع عمومی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود .
فصل سوم - مرکز سازمان
ماده 5- مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می تواند با تصویب هیات مدیره شعبی در خارج از کشور و همچنین در سایر شهرستان های ایران تاسیس نماید.
فصل چهارم – مدت سازمان
ماده 6- مدت سازمان نامحدود است .
فصل پنجم- ارکان سازمان
ماده 7- ارکان سازمان عبارتند از:
الف- مجمع عمومی صاحبان سهام؛ ب- هیات مدیره؛ ج- رئیس سازمان؛ د- حسابرس( بازرس)
تبصره : رئیس سازمان معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی خواهد بود .
ماده 8- مجمع عمومی حداقل سالی دوبار بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و رئیس سازمان تشکیل
می گردد، یک بار حداکثر تا آخر تیرماه هر سال جهت بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یک بار پس از تاریخ مذکور برای تصویب بودجه و طرح های عمرانی سازمان و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قراردارد، مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده می تواند در صورت لزوم به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و رئیس سازمان و یا تقاضای کتبی حسابرس( بازرس) تشکیل شود.
ماده 9- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1- تصویب خط مشی کلی و برنامه سازمان
2- تصویب بودجه سالانه و تغییرات آن
3- رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش حسابرس( بازرس) مستقل و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها و تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان و تقسیم سود ویژه و پیشنهاد تامین منابع مالی
4- تصویب تشکیلات سازمان و آیین نامه های استخدامی براساس مقررات استخدامی شرکت های دولتی
5- تصویبب آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان پس از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی
6- تصویب افزایش و یا کاهش سرمایه سازمان
7- اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی با رعایت مقررات
8- تصویب پیشنهاد هیات مدیره سازمان در مورد سازش در دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور
9- تصویب سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها و موسسات در حدود موضوع شرکت
10- تعیین میزان حقوق و مزایا یاحق حضور یا حق الزحمه هیات مدیره و بازرس قانونی و رئیس سازمان با تائید شورای حقوق و دستمزد
11- تعیین یا عزل رئیس سازمان ، اعضای هیات مدیره و حسابرس( بازرس)
12- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائلی که در حدود این اساسنامه در مجمع عمومی مطرح می شود.
ماده 10- هیات مدیره سازمان از یک رئیس و حداقل دو عضو و یا یک رئیس و حداکثر چهار عضو تشکیل می شود. رئیس هیات مدیره سمت ریاست سازمان را نیز برعهده خواهد داشت. اعضای هیات مدیره و رئیس سازمان بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با تصویب مجمع عمومی برای مدت دوسال تعیین می شوند.
اعضای هیات مدیره باید به صورت موظف و تمام وقت انجام وظیفه نموده و یکی از آنان متخصص در امور مالی بوده و
عهده دار مسئولیت امور مالی سازمان باشد. در هیات مدیره مرکب از پنج نفر، دونفر از اعضاء هیات مدیره می توانند به طور غیرموظف و غیر تمام وقت تعیین شوند.
ماده 11- تجدید انتخاب رئیس سازمان و اعضای هیات مدیره بلامانع است .
ماده 12- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی دوبار در مرکز اصلی سازمان و طبق دعوت رئیس سازمان تشکیل می شود، صورتجلسه مذاکرات تهیه و به امضاء اعضای هیات مدیره خواهد رسید.
ماده 13- برای رسمیت یافتن جلسه هیات مدیره حضور اکثریت اعضای هیات مدیره ضروری است و تصمیمات هیات مدیره با امضای اکثریت حاضرین در جلسه معتبر است .
ماده 14- در موارد فوت یا استعفاء یا برکناری رئیس سازمان یا هریک از اعضای هیات مدیره شخص جانشین فقط برای باقیمانده مدت برگزیده می شود، اعضاء هیات مدیره که مدت عضویت آنان خاتمه یافته است تا تعیین عضو جدید و یا انتخاب مجدد عهده دار مسئولیت امور سازمان خواهند بود .
ماده 15- وظایف هیات مدیره عبارت است از:
1- بررسی و تائید طرح تشکیلات سازمان و آیین نامه های استخدامی با رعایت مقررات استخدامی شرکت های دولتی برای پیشنهاد به مجمع عمومی
2- بررسی و تائید آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه ها برای پیشنهاد به مجمع عمومی
3- پیشنهاد اخذ وام ، اعتبار از منابع داخلی به مجمع عمومی
4- بررسی و تائید بودجه وترازنامه و حساب سود و زیان برای طرح در مجمع عمومی
5- پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور به مجمع عمومی
6- تصویب قراردادها
7- اتخاذ تصمیم در مورد معاملاتی که انجام مناقصه و مزایده در مورد آنها میسر نیست و یا به مصلحت نمی باشد برای پیشنهاد به کمیسیون ماده 71 قانون محاسبات عمومی
8- پیشنهاد جهت سرمایه گذاری در شرکتها و موسسات دیگر به مجمع عمومی
9- اظهارنظر و یا اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود وظایف سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط رئیس سازمان مطرح می شود.
10- اجرای مصوبات مجمع عمومی
ماده 16- چک ها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضاء رئیس هیات مدیره و رئیس سازمان و یکی از اعضاء هیات مدیره برسد .
ماده 17- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره امور سازمان بوده و موارد ذیل از جمله اختیارات اوست:
1- تشکیلات و بودجه و مقررات مربوط و امضاء کلیه نامه ها و مکاتبات اداری
2- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اجرایی سازمان بر طبق مفاد این اساسنامه
3- طرح و تعقیب هرنوع دعوی اعم از حقوقی و جزائی و دفاع از حقوق سازمان در برابر مقامات قضایی و اشخاص ثالث در تمام مراجع قانونی با حق تعیین وکیل و وکیل در توکیل
تبصره: رئیس سازمان می تواند در صورت ضرورت با مسئولیت خود اختیارات خود را برای مدت معینی به یکی از اعضای هیات مدیره و یا هریک از کارمندان سازمان تفویض نماید. رئیس سازمان همچنین می تواند اختیارات خود ار به مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراکز استان ها و فرمانداری های کل به نحوی که با وظایف قانونی آنان تداخل ننماید ، تفویض کند.
ماده 18- بازرس( حسابرس) قانونی سازمان از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر حسابداری و حسابرسی خبیر و بصیر بوده باشد به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 19- وظایف بازرس( حسابرس) قانونی:
1- نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوطه
2- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان
3- بازرس( حسابرس) مکلف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارش خود را برای نمایندگان صاحبان سهام و مدیرعامل ارسال دارد.
4- رسیدگی به دفاتر و حساب های سازمان با اطلاع رئیس سازمان
5- انجام سایر وظایفی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول می باشد .
تبصره : هیات مدیره مکلف است یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان را برای بررسی و اظهارنظر به بازرس تسلیم نماید .
6- بازرس حق مداخله در امور جاری سازمان را ندارد و نحوه رسیدگی وی نباید موجب وقفه در امور جاری و عادی سازمان شود .
فصل ششم – ترازنامه و حساب سود وزیان
ماده 20- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و درآخر اسفندماه همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل سازمان تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 21- کلیه حساب های سازمان در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود وزیان سازمان حداکثر چهار ماه از اول سال بعد تهیه و منضم به گزارش حسابرس( بازرس) بعد از تائید هیات مدیره به مجمع عمومی اعلام می شود.
ماده 22- حسابرسی مستقل سازمان به وسیله شرکت حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارائی انجام و گزارش لازم به مجمع عمومی ارائه می گردد.
ماده 23- سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه قید نشده تابع مقررات قانون تجارت و شرکت های دولتی خواهد بود .
ماده 24- تغییر در مواد این اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال سازمان و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است .
اساسنامه فوق مشتمل بر 24 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد .

اساسنامه سازمان صنايع¬دستي ايران مصوب 2/4/1354
ماده 1- به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 1/5/1353 سازمان صنايع-دستي ايران كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي¬شود طبق اين اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده2- هدف سازمان به شرح ذير است:
الف- حفظ و احيا و بهبود كمي و كيفي صنايع¬دستي كشور
ب- ازدياد و توليد و درآمد صنعتگران و جلوگيري از كم¬كاري و بيكاري و افزايش سطح اشتغال
ج- توسعه فروش و صادرات صنايع¬دستي ايران
ماده 3- وظايف و اختيارات سازمان به شرح ذيل است:
الف- تحقيق و بررسي درباره صنايع¬دستي، جمع¬آوري آمار و اطلاعات لازم و تهيه و اجراي طرح¬هاي بهبود و توسعه صنايع¬دستي
ب- ترويج هنرهاي دستي و ايجاد تحول و تنوع در طرح¬ها و توليدات صنايع¬دستي با حفظ اصالت ملي و محلي و توسعه موارد مصرف آن
ج- آموزش فني و افزايش سطح مهارت و كارايي صنعتگران صنايع دستي كشور
د- ايجاد و توسعه كارگاه ها و مراكز توليد، توليد و فروش صنايع دستي ايران از طريق طرح هاي سرمايه گذاري و ناحيه‌اي
هـ- فراهم نمودن تسهيلات براي ايجاد و توسعه شركت¬هاي تعاوني صنايع¬دستي كارگاه¬ها و واحدهاي توليدي اينگونه صنايع در سراسر كشور
و- اعطاي وام و اعتبار به شركت¬هاي تعاوني صنايع¬دستي و صنعتگران مربوط به منظور خريد مواد اوليه تهيه و تغيير ابزار كار و توسعه و نوسازي كارگاه¬ها و ايجاد يا توسعه مراكز فروش صنايع¬دستي در داخل و خارج كشور.
ز- ايجاد نمايشگاه در داخل يا خارج كشور و همچنين شركت در نمايشگاه¬هاي داخل و خارجي در زمينه صنايع¬دستي
ج- بازاريابي و كمك به توسعه مراكز فروش فرآوردهاي دستي در داخل و خارج كشور
ط-همكاري با سازمان¬هاي بين¬المللي صنايع¬دستي و قبول عضويت آنها با رعايت مقررات مربوطه
ي- نظارت در حسن انجام وظايف شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع¬دستي و راهنمايي و ارشاد در فعاليت¬هاي مربوط و عرضه خدمات فني جهت پيشبرد و گسترش فعاليت¬هاي آن
ك- اجراي مصوبات شوراي صنايع¬دستي ايران
ل- انجام هرگونه فعاليتي كه در نيل به هدف¬هاي سازمان كمك كند.
تبصره: وظايف قانوني وزارت تعاون و امور روستاها در زمينه فعاليت¬هاي غير كشاورزي كماكان بر عهده وزارت مزبور خواهد بود.
ماده 4- اركان سازمان به شرح زير است:
الف- شورا، ب- رئيس كل
ماده 5- اعضاي شوراي صنايع¬دستي ايران عبارتند از:
1- وزيرصنايع و معادن 2- وزير فرهنگ و هنر يا نماينده او 3- وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او 4- وزير تعاون و امور روستاها يا نماينده او 5- وزير اطلاعات و جهانگردي يا نماينده او 6- دو نفر كارشناس در امور صنايع¬دستي
تبصره 1: رياست شوراي صنايع¬دستي ايران با وزير صنايع¬ و معادن خواهد بود.
تبصره 2: اعضاي موضوع بند 6 اين ماده به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب هيات وزيران براي مدت سه سال انتخاب مي¬شوند و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
ماده 6- وظايف و اختيارات شوراي صنايع¬دستي ايران به شرح زير خواهد بود.
الف- تعيين خط مشي كلي و برنامه¬هاي سازمان ب- راهنمايي و هماهنگ ساختن امور صنايع¬دستي كشور ج- بررسي و تصويب برنامه¬هاي مربوط به حمايت بهبود و توسعه صنايع¬دستي د- بررسي و تاييد بودجه سازمان به منظور پيشنهاد به مراجع مربوط هـ- تصويب شرايط و ضوابط اعضاي وام و اعتبار موضوع بند (و) ماده 3 و- اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهايي كه از طرف رييس كل سازمان مطرح مي¬شود.
ماده 7- شوراي صنايع¬دستي ايران حداقل سالي دوبار به دعوت وزير صنايع و معادن تشكيل مي¬شود.
جلسات شورا با حضور پنج نفر از اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره: رييس كل سازمان سمت دبيري شورا را خواهد داشت.
ماده 8- رييس كل سازمان به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب هيات وزيران براي مدت چهار سال منصوب مي¬شود و انتصاب مجدد او بلامانع است.
ماده 9- رييس كل سازمان بالاترين مرجع اجرايي سازمان است و وظيفه تنظيم و پيشنهاد بودجه سازمان را به عهده دارد و در حدود مقررات اين اساسنامه و مصوب شورا و قوانين جاري كليه امور داخلي و اداري، مالي و فني سازمان را اداره خواهد كرد و اختيار نصب و عزل كاركنان و انجام ساير امور استخدامي را دارد.
ماده 10- رييس كل سازمان نماينده سازمان در كليه مراجع قضايي و اداري است و حق انتخاب وكيل را دارد و مي¬تواند در هر مورد تمام يا قسمتي از اختيارات و حق امضاي خود را به هر يك از معاونان يا ساير كاركنان سازمان به مسئولين خود تفويض نمايد و در غياب خود يكي از معاونان سازمان را براي اداره امور سازمان تعيين نمايد.
اساسنامه فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون تشكيل وزارت صنايع¬ و معادن پس
از تصويب كميسيون¬هاي امور استخدام سازمان¬هاي اداري، امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن مجلس شوراي ملي در جلسات روزهاي دوشنبه و چهارشنبه و يكشنبه اول و سوم و هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه وچهار شمسي
در جلسه روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي كميسيون¬هاي شماره 3 و 4 امور استخدامي و دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و جلسه روز دوشنبه دوم تيرماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي كميسيون شماره 5 (صنايع¬ و معادن) مجلس سنا به تصويب رسيده است.


قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 3/10/1382
ماده 1- سازمان های " ميراث فرهنگي كشور " و " ايرانگردي و جهانگردي " از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتزع و از ادغام آنها سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با كليه اختيارات و وظايفي كه سازمان مذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده¬اند و كليه امكانات، اموال و نيروي انساني زير نظر رييس جمهور تشكيل مي¬گردد. رييس سازمان با حكم رييس جمهور منصوب مي¬شود.
تبصره1- كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي به رييس سازمان منتقل مي¬شود.
تبصره 2- وظايف حاكميتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل مي¬شود و وظايف اجرايي و امور تصدي آن با همه امكانات،‌اعتبارات، نيروي انساني، اموال و دارايي¬ها تعهدات و اعتبارات، در قالب يك شركت دولتي با عنوان شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وابسته مي¬گردد.
ماده 2- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براساس قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 28/4/1367 و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 اداره مي¬شود. تعيين وظايف و اختيارات اين سازمان ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با جهت¬گيري واگذاري وظايف تصدي به بخش غيردولتي، حذف وظايف غير ضرور، تفكيك وظايف ملي و استاني با پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وسازمان مديريت و برنامه¬ريزي كشور و تاييد هيات وزيران به تصويب كميسيون مشترك رسيدگي كننده به اين قانون خواهد رسيد.
تبصره- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است به منظور هماهنگي در چگونگي امكان بهره¬گيري از
ميراث¬هاي طبيعي كشور و اجراي تعهدات مطروحه در كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان نسبت به تدوين آيين¬نامه¬اي با پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان حفاظت محيط زيست اقدام كند. آيين¬نامه مذكور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 3- شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به رياست رييس جمهور يا معاون اول رييس جمهور عضويت رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و وزراي امور خارجه، مسكن و شهرسازي، راه و ترابري كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي و آموزش وپرورش و روساي سازمان¬هاي مديريت و برنامه¬ريزي كشور، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و حفاظت محيط زيست و چهار نفر كارشناس خبره با پيشنهاد رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و حكم رييس جمهور تشكيل مي¬گردد.
تبصره 1- رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دبير شوراي عالي خواهد بود و دبيرخانه شوراي عالي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل مي¬گردد.
تبصره 2- كليه وزارتخانه ها، سازمان¬ها و نهادها، شركت¬ها و موسسات دولتي، شهرداري¬ها و كليه دستگاه-هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در حدود وظايف قانوني خود، موظف به اجراي مصوبات اين شوراي عالي مي¬باشند.
ماده 4- وظايف و اختيارات شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به شرح زير است:
الف- تصويب سياست¬ها، خط¬مشي¬ها و برنامه¬هاي كلان امور ميراث فرهنگي و گردشگري
ب- جلب حمايت بخش¬هاي دولتي و غيردولتي و بخش تعاوني و خصوصي براي تحقق اهداف بخش ميراث فرهنگي و گردشگري
ج- فراهم كردن زمينه سرمايه¬گذاري بخش غيردولتي و افزايش سهم آن در امور مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري
د- كليه وظايف قانوني كه تا قبل از تصويب اين قانون بر عهده شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور و شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي بوده است.
هـ- ساير وظايف و اختيارات تعيين شده براي شوراي مذكور در اين قانون.
تبصره- با پيشنهاد شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و پس از تصويب هيات وزيران حسب مورد در استان¬هايي كه ضرورت ايجاد كند، شورايي مشابه شوراي عالي به رياست استاندار و عضويت مديران كل وزارتخانه¬ها و سازمان¬هاي مذكور در شوراي عالي ايجاد خواهد شد.
ماده 5- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي¬تواند نگهداري و اداره اماكن و محوطه¬هاي تاريخي و موزه¬ها را زير نظر هيات¬هاي امناي منتخب انجام دهد. وظايف و اختيارات و چگونگي فعاليت هيات¬هاي امناء و نحوه حمايت، نظارت و ارزيابي فعاليت¬هاي آنها به موجب آيين¬نامه¬اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيات وزيران مي¬رسد.
ماده6- به سازمان مديريت و برنامه¬ريزي كشور اجازه داده مي¬شود در سال 1382، حسب پيشنهاد سازمان¬هاي موضوع اين قانون در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجايي، تغيير رديف، كاهش يا افزايش اعتبارات رديف¬هاي بودجه¬اي آنها به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اختلالي در اداره امور مربوط ايجاد نشود، اقدام نمايد.
ماده 7- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است برنامه¬هاي تبليغي ملي و بين¬المللي براي معرفي ميراث فرهنگي ايران و جاذبه¬هاي جهانگردي آن را از طريق رسانه¬هاي ارتباط جمعي داخلي و خارجي به مرحله اجرا درآورد. كليه دستگاه¬هاي اجرايي مكلف به هماهنگي و همكاري با سازمان مذكور مي¬باشند.
ماده 8- به منظور فراهم كردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري، جلب سرمايه¬گذاري داخلي و خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه¬گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 در ايجاد تاسيسات زير بنايي جهت معرفي بهتر بناها و محوطه¬هاي تاريخي، تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان، دولت مي¬تواند در مناطق مستعد كشور و قطب¬هاي گردشگري با تاكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته، به متقاضيان بخش¬هاي غيردولتي اجازه تاسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهد.
ماده 9- شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است متناسب با جايگاه هر يك از كشورها در اهداف بازار جهانگردي ايران صدور رواديد براي اتباع آنها را به ترتيب زير دسته¬بندي و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ نمايد:
الف- لغو رواديد ب- اجازه ورود با پروانه گذر مرزي ج- صدور رواديد در مبادي ورودي ايران براي مدت معين د- صدور رواديد در سفارتخانه¬هاي ايران در خارج از كشور در زمان¬هاي معين حداكثر ظرف مدت يك هفته وزارت امور خارجه مكلف است براي تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجي نسبت به صدور رواديد براي آنان با رعايت مفاد اين ماده اقدام نمايد.
ساير وزارتخانه ها و دستگاه¬هاي مرتبط با صدور رواديد موظف به همكاري با وزارت امور خارجه براي تحقق اين ماده مي¬باشند.
ماده 10- اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخصوص معافيت¬هاي مذكور در بند (ل) اصلاحي ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در محدوده ميراث فرهنگي و گردشگري به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واگذار مي¬شود.
ماده 11- دولت مكلف است درصورت وجود تقاضا از سال 1383 براي مدت ده سال همه ساله تا ده درصد (10 درصد) از مجوزهاي استفاده از منابع مالي خارجي (فاينانس) مذكور در برنامه¬هاي توسعه يا قوانين بودجه سالانه را به اجراي
طرح¬هاي جامع توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري استاني و ملي و ايجاد تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي از جمله مراكز اقامتي و پذيرايي، خدمات حمل و نقل و ساير طرح هاي مرتبط توسط بخش هاي غيردولتي اختصاص دهد.
تبصره- اطلاق اين ماده شامل مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام براي استفاده از منابع خارجي نخواهد بود.
ماده 12- اين قانون از زمان تصويب لازم الاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي-گردد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه¬شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.