معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

هادی سعادت طلب

 تلفن :

058-32288351

 

 

معاون میراث فرهنگی

علی اکبر وحدتی

تلفن:

058-3228889

 

 

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

علی عابدی

تلفن:

058-32288354

 

سرپرست معاونت گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع

مینا هاشمی مرغزار

تلفن:

058-32288470