نمایش محتوا نمایش محتوا

 
اسامی قبول شدگان آزمون پروانه تولید انفرادی بهمن 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهرستان

1

اسماعيل ايرانپناه

اسفراین - روئين

2

اسماعيل نمازي

اسفراین - روئين

3

بتول علي پور

اسفراین - روئين

4

حوريه اکبرزاده

اسفراین - روئين

5

ربابه کرامتي

اسفراین - روئين

6

رضا قرباني

اسفراین - روئين

7

رضا ملاکي

اسفراین - روئين

8

زينب شکوهي

اسفراین - روئين

9

ساره محمودزاده

اسفراین - روئين

10

سعيد روياني

اسفراین - روئين

11

سيده زهرا بهرامي

اسفراین - روئين

12

صغري ناصري

اسفراین - روئين

13

عفت صباغي

اسفراین - روئين

14

فاطمه حقاني

اسفراین - روئين

15

کبري دارائي

اسفراین - روئين

16

کبري کريمي

اسفراین - روئين

17

مجتبي محبتي

اسفراین - روئين

18

محمد شکوهي

اسفراین - روئين

19

محمود شکوهي

اسفراین - روئين

20

معصومه صانعي

اسفراین - روئين

21

نصرت اصغري وحيد روئين

اسفراین - روئين

22

الهه طالب زاده

بجنورد

23

انسیه جاهد

بجنورد

24

ايمان وهابي

بجنورد

25

پرهام آئينه بيگي

بجنورد

26

جواد رازقندي

بجنورد

27

زهرا روشندل

بجنورد

28

سعيده امامي

بجنورد

29

طاهره عجم

بجنورد

30

طوبي غزالي

بجنورد

31

غلامرضا دلشاد

بجنورد

32

فرشته بهادري

بجنورد

33

محمد خيرآبادي

بجنورد

34

مریم شعبانی

بجنورد

35

معصومه واحدی

بجنورد

36

مهنازحافظي

بجنورد

37

نجفقلي ارقند

بجنورد

38

هاجرعليزاده عبدآباد

بجنورد

39

آدیگل گریوانی

بجنورد-گریوان

40

ثریا گریوانی

بجنورد-گریوان

41

حمیده گریوانی

بجنورد-گریوان

42

خدیجه گریوانی

بجنورد-گریوان

43

رقیه گریوانی

بجنورد-گریوان

44

ستاره گریوانی

بجنورد-گریوان

45

صنم گریوانی

بجنورد-گریوان

46

فاطمه گل حسنی

بجنورد-گریوان

47

مدینه گریوانی - حسین

بجنورد-گریوان

48

مدینه گریوانی - محمد

بجنورد-گریوان

49

مریم گریوانی

بجنورد-گریوان

50

معصومه گل حسنی

بجنورد-گریوان

51

زهرا فهيم

جاجرم

52

ملیحه ایزدی

جاجرم

53

علي محمدي

رازوجرگلان

54

آرزو نظری

شیروان

55

آمنه آذری

شیروان

56

اعظم طاهری

شیروان

57

اعظم مولوی

شیروان

58

اعظم ناصری تنها

شیروان

59

الهه ابراهیم زاده

شیروان

60

بهارزارع

شیروان

61

پری رحمتی

شیروان

62

حمیده رمضانی

شیروان

63

خدیجه کهنسال

شیروان

64

خیرالنساء کرمی

شیروان

65

دردانه نوری جو

شیروان

66

رقیه طائف

شیروان

67

زهرا جلیلی شقان

شیروان

68

زهرا رشید

شیروان

69

زهرا غلامزاده

شیروان

70

زهرا غلامزاده بزآباد

شیروان

71

زهرا کاظمی

شیروان

72

زهرا معین پور

شیروان

73

زهره حسن پور

شیروان

74

زینب شکوهی

شیروان

75

سکینه روحانی

شیروان

76

سلیمه روحانی

شیروان

77

شوکت محمودی شامیر

شیروان

78

صغرا علی پور

شیروان

79

طاهره حسن زاده

شیروان

80

عاطفه رمضان زاده مشهد طرقی

شیروان

81

عذرا سعادتی

شیروان

82

عصمت سعادتی - سلیمان

شیروان

83

فاطمه رضائی راد

شیروان

84

فاطمه رمضان زاده مشهد طرقی

شیروان

85

فاطمه رنجبر

شیروان

86

فاطمه نظری

شیروان

87

فریده باقر دخت

شیروان

88

گل بوته سینائیان

شیروان

89

گل پری زارع

شیروان

90

گلثومه فرهادی کیوانلو

شیروان

91

گلزار توکلی

شیروان

92

گوهر اسکندری فلاح

شیروان

93

گوهرشاد صدقی

شیروان

94

لیلا دانائی

شیروان

95

لیلا سجادی

شیروان

96

ماه پری گرمابی

شیروان

97

محبوبه نظرزاده

شیروان

98

مدینه جوادی

شیروان

99

مریم علیزاده عبدآباد

شیروان

100

منصوره جهان دیده

شیروان

101

مهرانگیز رضایی

شیروان

102

نارگل آیین

شیروان

103

ندا ولی زاده باغان

شیروان

104

نسرین برات زاده

شیروان

105

تکتم چاره ساز

شيروان

106

جواهر اشتاب

شيروان

107

حيات معدني

شيروان

108

رقيه شکيبايي

شيروان

109

زري کريمي تبريان

شيروان

110

زهرا گل محمدي

شيروان

111

طاهره دلقندي

شيروان

112

عشرت سعادتي

شيروان

113

عصمت محمودي شامير

شيروان

114

گوهر رشيدي

شيروان

115

محدثه سعادتي

شيروان

116

مژگان جاويدي

شيروان

117

مهرانگيز سعادتي

شيروان

118

نرگس رشيد

شيروان

119

نوبهار سعادتي

شيروان

120

زکیه همتی فر

مانه و سملقان

121

زهرا ولی زاده

مانه و سملقان

122

فاطمه قلی زاده کیکانلو

مانه و سملقان

123

فاطمه قلیزاده کیکانلو - علی اکبر

مانه و سملقان

124

فاطمه قليزاده کيکانلو - حسين

مانه و سملقان

125

فيروزه وطن پرست

مانه و سملقان

126

گل افروز حسن زاده

مانه و سملقان

127

مریم قدیری

مانه و سملقان

128

مهناز قدیمی

مانه و سملقان