چشم انداز 1404 میراث فرهنگی خراسان شمالی چشم انداز 1404 میراث فرهنگی خراسان شمالی

بسمه تعالی

چشم انداز میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در افق 1404

با استعانت از درگاه ايزد متعال و با اتّکال به قدرت لايزال الهي، در پرتو ایمان و عزم همگانی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی آن و اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله با نگاه آرماني به دست یافتن به جايگاه واقعي ايران در جهان به عنوان يكي ازغني ترين، کهن ترين و تأثيرگذارترين فرهنگ ها و تمدن هاي بشري، با ويژگي هاي طبيعي كم نظير و برخوردار از تعاملي سازنده و الهام بخش در عرصه بين المللي، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی مجموعه ای است:

توسعه یافته با جایگاه دوم اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه ، با هویت ایرانی و اسلامی ، الهام بخش در بین بخشهای استانی و مجموعه های کشوری و با تعامل سازنده در روابط بین الملل .

مجموعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی در افق این چشم انداز ، چنین ویژگی هایی خواهد داشت :

توسعه یافته ، متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی خود متکی براصول اخلاقی و ارزش های اسلامی و ملی با تأکید بر نقش مردم، عدالت اجتماعی ، آزادیهای مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت.

برخوردار از دانش پیشرفته ، توانا در تولید علم و فن آوری ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. 

برخوردار از فرصت های برابر ، توزیع مناسب درآمد ، به دور از فساد ، تبعیض و بهره مند از محیط مطلوب .

 فعال ، مسئولیت پذیر ، رضایت  مند ، برخوردار از وجدان کاری ، انضباط ، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن .

دست یافته به جایگاه دوم اقتصادی ، علمی و فن آوری در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح منطقه( شامل استانهای مجاور و کشورهای های همسایه ) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال 10 درصدی از کل اشتغال استانی.

الهام بخش ، فعال و مؤثر در سطح استان و کشور با پویایی فکری و اجتماعی و دارای تعامل سازنده و مؤثر با سایر دستگاهها.