نمایش محتوا نمایش محتوا

ردیف

عنوان پژوهش

نام پژوهشگر

معاونت

تاریخ پروژه

فایل مرتبط

1

برنامه راهبردی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

علی محمدی

توسعه مدیریت و پشتیبانی

1391

DownLoad

2

طرحها و پژوهشهای معاونت میراث فرهنگی

 

میراث فرهنگی

اردیبهشت94

download