نمایش محتوا نمایش محتوا

ویژگی یک تشکل مردم نهاد استاندارد

 

 1. مجوزهای رسمی وقانونی بر اساس قوانین داخلی حوزه فعالیت(کشور محل ثبت وفعالیت ) را اخذ نموده باشد .
 2. پایگاه اجتماعی نسبتا وسیع (گروه مخاطب ) وحداقل 200نفر عضو (خدمت رسان ) دارد.
 3. مکانی برای استقرار انجام امور اداری وتمرکز فعالیت به صورت ثابت ومستقل درقالب اداری وحتی المقدور نزدیک به حوزه مورد هدف یا گروه مخاطب دارد.
 4. دارای تیم کاری شامل : برنامه ریزی ، اجرایی وهماهنگی ، اداری مالی ، آمار واطلاعات ، تبلیغات و... به صورت حرفه ای بوده ، چارت تشکیلاتی متوازن ، متقارن ، سبک وچابک داشته وامور را براساس مشارکت جویی اعضاء طراحی وبه نسبت توان اعضاء تقسیم کار می کند.
 5. دارای نشان (لوگو) مشخص وگویا ، سربرگ ومهر منحصر به فرد است.
 6. اهدافی مشخص ، موضوع فعالیتی تخصصی وروشهای دستیابی به اهداف (شفاف ) دارد .
 7. وسایل ارتباطی موثر ، دوطرفه، فعال ودر دسترس عمومی( تلفن ، دورنگار،وب سایت ، صندوق پستی ، صوتی والکترونیکی و... ) دارد.(درکارت ویزیت تشکل درج شود)
  • از ابزارهای متنوع وشفاف اطلاع رسانی وتبلیغات در موارد ذیل بهره می برد : معرفی سازمان غیر دولتی، اهداف ، برنامه های گذشته وآینده ، دستاوردها ، مدیران ، نحوه عضویت و...
  • ارائه آمار واطلاعات در خصوص تعداد ونوع اعضاء ، درآمدها وهزینه ها ، شیوه های خدمت رسانی و...
  • نشانی دفاتر ، شعب ، مراکز ومسئولین مربوطه ونحوه تماس برای ارائه ویا دریافت خدمات.
  • انتشار وتوزیع بروشورهای عمومی وتخصصی در خصوص موضوع فعالیت ها وبرنامه های آتی .
 8. ظرفیت گردش ودسترسی به اطلاعات از طریق شبکه های ارتباطی برای اعضاء وعموم را دارا می باشد .
 9. قابلیت وامکان انجام کار تیمی ورشد در سطوح افقی وعمودی به صورت یک نظام شایسته سالار برای همه اعضاء بدون در نظر گرفتن انحصار یا تبعیض، در آن وجود دارد.
 10. ظرفیت ها وتوانایی های لازم برای چانه زنی ، لابی وامتیاز گیری در حوزه تخصصی فعالیت ودر حیطه اهداف سازمانی خود را دارا بوده وتقویت می کند .
 11. توسط مدیرانی توانا ، مطلع ، متخصص ومتعهد اداره می شود ؛ در این خصوص نه تنها اصول حرفه ای مدیریت را مبنی بردانش روزآمد رعایت می کنند ، بلکه معیارهای اخلاقی ، روانی ، شخصی یک مدیر را نیز به نمایش می گذارند .
 12.  توانایی وقابلیت ایجاد شبکه (ارتباطی وتعاملی ) با سایر نهاد های هم راستا (دولتی ، غیر دولتی ) در اهداف وموضوع فعالیت خود را در سطوح مختلف (محلی ، منطقه ای ، ملی وبین المللی ) دارا می باشد.

 

نمایش محتوا نمایش محتوا

مراحل تاسيس و صدور پروانه فعاليت سازمانهاي مردم نهاد

 

الف: مرحله تقاضا

1- مراجعه به پرتال استانداری خراسان شمالی

2- ورود به بخش سازمانهای مردم نهاد

3-  مراجعه به قسمت تقاضای تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

4- تكميل فرم الكترونيكي تقاضانامه تاسيس سازمان غير دولتي

5- يادداشت شماره رهگيري پس از تاييد ثبت تقاضانامه جهت پيگيري هاي بعدي و اعلام 5 اسم پیشنهادی جهت استعلام

6- اعلام نظر دبیرخانه هيات نظارت در رابطه با تقاضانامه تاسيس

در صورت تاييد تقاضانامه تاسيس

ب: مرحله استعلام

7- تكميل فرم مشخصات فردي موسسين و ارسال اساسنامه پيشنهادي از طريق پايگاه اطلاع رساني فوق الذكر و تحويل اصل آن به دبيرخانه هيات نظارت توسط نماينده معرفي شده اعضاء موسس ( ارائه معرفي نامه امضاء شده  از سوي اعضاي هيات موسس الزامي ميباشد)

8- انجام استعلامات چهارگانه و ارسال پرونده به هيات نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد به منظور بررسي و صدور راي نهائي

در صورت مثبت بودن نظر هيات نظارت

         ج: مرحله ثبت

9- برگزاري جلسه مجمع عمومي موسس، تنظيم و ارائه صورتجلسه با در نظر داشتن موارد زير:

1 – 9 -  تصويب طرح اساسنامه كه متن آن به امضاي اعضاي موسس رسيده باشد .

2 – 9 -  تعيين هيات مديره و بازرسان ( ضمنا هيات مديره نيز با صورتجلسه اي جدا گانه نسبت به تعيين سمت اعضاي هيات مديره شامل رئيس ، خزانه دار و مدير عامل ) اقدام نمايند .ضمنا مجمع عمومي موسس بايد نسبت به تعيين مبلغ عضويت نيز تصميم گيري و در صورتجلسه خود آن را تاييد نمايد.

10- ارسال مدارك قانوني ثبتي به اداره ثبت اسناد و املاك جهت ثبت تشكل توسط دبير خانه هيات نظارت

11- ارائه آگهي تاسيس صادره توسط اداره ثبت  و همچنين آگهي تاسيس مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران جهت صدور پروانه تاسيس

12- صدور پروانه فعاليت سازمان مردم نهاد مربوطه

 

آیین نامه اجرایی، تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد

 

فصل اول ـ كليات

ماده۱ـ دراين آييـن‎نامه واژه‌هـا و عبـارات زير به جاي مفاهـيم مشروح مربوط به‎كارمي‌روند:
الف ـ سازمـان غيـر دولتـي كـه در اين آييـن‎نامه «سـازمان» ناميده مي‌شود، به‎تشكلهايي اطلاق مي‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تاسيس‎شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشد.

تبصره۱ـ عناوين «جمعيت»، «انجمن»، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» و نظائر آن مي‌تواند به جاي واژه «سازمان» در نام‌گذاري به‎كارگرفته‎شوند.

تبصره۲ـ واژه «غيردولتي» به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تاسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تاسيس و اداره سازمان، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود.

تبصره۳ـ اهداف غير سياسي دربردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.
تبصره۴ـ اهداف غيرانتفاعي عبارتست از عدم فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء ، موسسان، مديران و كاركنان سازمان.

تبصره۵ ـ داوطلبانه به معناي مشاركت و تاسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص است.
ب ـ هيئت موسس به مجموعه اشخاصي گفته مي‌شود كه سازمان را تاسيس مي‌نمايند.
پ ـ پروانه فعاليت، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين‎نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر مي‌شود.

ت ـ مراجع نظارتي مشتمل برهيئت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غير دولتي شهرستان)، هيئت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غير دولتي) و هيئت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزير كشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غير دولتي) مي‌باشند كه براساس اين آيين‌نامه و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غيردولتي، غير از تشكلهايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش‌بيني شده است، اقدام مي‌نمايند. نظارت بر سازمانهاي غيردولتي فرا استاني، كشوري يا بين‌المللي با هيئت نظارت كشور خواهد بود.

ماده۲ـ سازمان پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آيين‌نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي‌گردد

ماده۳ـ موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب‌ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعه‌اي از آنها مي‌باشد.

فصل دوم ـ حقوق و تكاليف

ماده۴ـ سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ ارايه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي.
ب ـ اظهارنظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب:

۱ـ در فرآيند برنامه‌ريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در سطوح شهرستان، استان يا ملي بر حسب مورد.
۲ـ در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي، نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاههاي قانوني ذي‌ربط.
پ ـ كمك به اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.
ت ـ برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث ـ انتشار نشريه.
ج ـ انجام هرگونه عمليات ديگر براي تامين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.
چ ـ حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي.

ماده۵ ـ سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع يادشده، حسب مورد، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه‌اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.

ماده۶ ـ هزينه‌هاي سازمان از منابع زير تامين مي‌شود:
الف ـ هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي.
ب ـ وقف و حبس.
پ ـ وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آيين نامه.
ت ـ حق عضويت در سازمان.

تبصره۱ـ سازمان موظـف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي، مشخصات منبع كمك كننده، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به‎مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام يادشده، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
موافقت دستگاهـهاي يادشـده ضروري است و اين دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي‌باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است.

تبصره۲ـ دريافت كمك از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل، نياز به دريافت مجوز ندارد. فهرست سازمانهاي يادشده توسط وزارت امور خارجه تهيه مي‌شود و در اختيار هيئت نظارت قرار مي‌گيرد.
ماده۷ـ تقسيم دارايي، سود و يا درآمد سازمان در ميان موسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.
ماده۸ ـ اساسنامه و فعاليتهاي سازمان نبايد مغاير با اصول قانون اساسي باشد.
ماده۹ـ سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به‌اطلاعات و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه‌اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسي، مگر به حكم مرجع قضايي صالح، ممنوع است.

ماده۱۰ـ فعاليت سازمان در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرا استاني و ملي باشد.
تبصره۱ـ مرجع ياد شده، قبل از اعلام نتيجه به سازمان متقاضي، بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمه وزارت امور خارجه نظرخواهي نمايد. دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند، در غير اين‌صورت نظر آنها موافق تلقي مي‌شود.
تبصره۲ـ مرجـع مذكور بايد حداكثر ظرف ۴۵روز از تاريخ تقاضا، پاسخ لازم را به‌متقاضي ارائه دهد.
تبصره۳ـ ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان، حسب مورد در ابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام مي‌گيرد.
تبصره۴ـ شركت سازمان در مجـامع بين‌المـللي، دوره‌هـاي آموزشي و نمايشگاهها، بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد.

ماده۱۱ـ سازمان بايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.
ماده۱۲ـ سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي برخوردار است و موسسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبقه‌بندي شده خود را در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده۱۳ـ سازمانها و موسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرآيند تصميم‎سازي و تصميم‌گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذي‎ربط ثبت نمايند.

ماده۱۴ـ دولت مكلف است وظايف، امور و فعاليتها قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.
ماده۱۵ـ سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حُسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيتئهاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.
ماده۱۶ـ سازمان حق دارد در موضوع فعاليتهاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايد.

فصل سوم ـ صدور پروانه فعاليت
ماده۱۷ـ متقاضيان تاسيس سازمان مكلفند در غير از مواردي كه مطابق قانون، مرجع خاصي براي صدور پروانه سازمانهاي مربوط تعيين شده است، در خواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده (۱) ارائه نمايند.
تبصره۱ـ دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري تشكيل مي‌شود.
تبصره۲ـ مسووليت دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب برعهده وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مي‌باشد.
تبصره۳ـ اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع اين آيين‎نامه توسط دبيرخانه هيئت نظارت انجام مي‎گيرد.
تبصره ۴ ـ تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيئت نظارت اتخاذ مي‌شوند.
تبصره۵ ـ صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تاييد هيئت نظارت در هيئت نظارت كشور با وزير كشور، در هيئت نظارت استان با استاندار و در هيئت نظارت شهرستان با فرماندار مي‌باشد.
ماده۱۸ـ هيئت موسس بايد داراي شرائط زير باشند:
الف ـ داشتن هيجده سال تمام.
ب ـ تابعيت ايراني.
پ ـ دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان..
ت ـ عدم عضويت در گروههايي كه بر اساس راي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.
تبصره ـ هيئت موسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
ماده۱۹ـ سازمانهاي غيردولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در صورت وجود شرايط زير مي‌توانند شبكه تشكيل‎دهند يا به عضويت شبكه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي درآيند:
الف ـ حداقل ۲سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب ـ به محكوميتهاي بند (پ) يا (ت)ماده (۲۸) اين آيين‌نامه محكوم نشده باشند.
پ ـ به تكاليف مندرج در ماده (۵) اين آيين‌نامه عمل كرده باشند.
ت ـ تابعيت آنها ايراني باشد.
ث ـ اعضاي موسس حداقل ۵ سازمان غيردولتي ايراني باشند.
تبصره۱ـ انجام استعلامهاي مذكور در تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۲۲) اين آيين‌نامه براي تاسيس شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي لازم نيست.
تبصره۲ـ صدور پروانه فعاليت براي شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي بر عـهده هيئت نظارت كشور و تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد. حقوق، تكاليف و ساير مقررات شبكه‌هاي مذكور همان است كه براي سازمانهاي غيردولتي پيش بيني‏‎شده است.
ماده۲۰ـ هيئت موسس براي دريافت پروانه فعاليت بايد مدارك زير را حسب مورد به مراجع مذكوردر ماده (۱۷) اين آيين‌نامه ارائه نمايد:
الف ـ فرم تقاضانامه تكميل شده.
ب ـ تصوير مدارك هويتي هيئت موسس.
پ ـ اساسنامه سازمان.
ت ـ اولين صورتجلسه هيئت موسس.
ماده۲۱ـ اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد:
الف ـ اهداف سازمان.
ب ـ موضوع فعاليت.
پ ـ مدت فعاليت.
ت ـ مركز اصلي فعاليت.
ث ـ نحوه ايجاد شعب.
ج ـ اركان و تشكيلات سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسووليتهاي آنها.
چ ـ صاحبان امضاهاي مجاز.
ح ـ شرايط پذيرش عضو.
خ ـ منابع تامين درآمد و دارايي.
د ـ نحوه تغيير و تجديد نظر در اساسنامه.
ذ ـ نحوه انحلال.
ر ـ مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال.
ز ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان.
تبصره۱ـ اساسنامه سـازمان بايد بر راي‎گيـري آزاد از تمام اعضـاء براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير و تاثيرگذاري تصريح كند.
تبصره۲ـ در اساسنامه سازمان بايد به صراحت، نحوه ارائه گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سازمان به اعضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود.
تبصره۳ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان با پيشنهاد هيئت موسس و براساس شاخصهاي تقسيمات كشوري تعيين مي‌شود.
ماده۲۲ـ مرجع صدور پروانه فعاليت ـ موضوع ماده (۱۷) اين آيين‌نامه ـ پس از دريافت تقاضانامه سازمان، بايد ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تاييد يا رد تقاضا اعلام نمايد.
تبصره۱ـ در صورتي كه هيئت نظارت تقاضا را رد كند، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخواست را به متقاضي اعلام كند.
تبصره۲ـ چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظايف هر يك از دستگاههاي دولتي مربوط باشد، حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذي‌ربط نيز ضروري است.
تبصره۳ـ هيئت نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تاريـخ دريافت تقاضـا نسبت به اخذ نظر مرجع ذي‌صلاح (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي) اقدام و آن مرجع نيز مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد، در غير اين صورت نظر هيئت مزبور موافق تلقي مي‌شود.
تبصره۴ـ متقاضي صدور پروانه مي‌تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد:
الف ـ از تصميم هيئت نظارت شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيئت نظارت استان، ظرف يك ماه به هيئت نظارت كشور.
ب ـ از تصميم هيئت نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت كشور.
پ ـ تصميم هيئت نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود.
ماده۲۳ـ مجمع عمومي و هيئت امناء (حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان مي‌باشند و بايد داراي شرائط مقرر در ماده (۱۸) اين آيين نامه باشند.
ماده۲۴ـ سازمان بايد تابعيت ايراني داشته باشد.
ماده۲۵ـ سازمان مكلف است هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيئت مديره، هيئت امناء و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين‌نامه از سوي مراجع يادشده، سازمان مكلف است وفق آيين‌نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نمايد.

فصل چهارم ـ نظارت
ماده۲۶ـ وظائف مراجع نظارتي استان و شهرستان، به ترتيب در رابطه با سازمانهاي غير دولتي با محدوده فعاليت در سطح استان و شهرستان به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب ـ دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي.
پ ـ رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرورت.
ت ـ نظارت بر اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
ماده۲۷ـ وظائف مرجع نظارتي فرا استاني و ملي در مورد سازمانهاي غير دولتي عبارت است از:
الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمانهاي غيردولتي با محدوده جغرافيايي فرا استاني و ملي و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب ـ دريافت گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنها.
پ ـ رسيدگي و اعلام نظر و اتخاذ تصميم نسبت به شكايات دريافت‎شده از متقاضيان در خصوص تاخير يا رد صدور پروانه فعاليت و ساير شكايات و اختلافات ميان سازمانهاي غير دولتي با استانداريها و فرمانداريها.
ت ـ نظارت بر حُسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
تبصره ـ نظارت بر سازمانهاي غير دولتي تخصصي توسط دستگاههاي ذيربط با هماهنگي وزارت كشور انجام خواهد شد.
ماده۲۸ـ مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه از سوي سازمان، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غيردولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذي‌ربط اقدام نمايند و در صورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زير را به اجرا گذارند:
الف ـ تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
پ ـ تعليق پروانه فعاليت براي مدت ۳ماه.
ت ـ تقاضاي لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت.
تبصره۱ـ مراتب مذكور توسط مسوول دبيرخانه هيئت نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت مي‌شود.
تبصره۲ـ نحوه اقدام مراجع نظارتي براساس اين ماده، در بخشنامه وزير كشور كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ابلاغ مي‌شود، تعيين خواهد شد.
ماده۲۹ـ صدور مجوز فعاليت سازمانهاي غيردولتي خارجي و بين‌المللي در ايران و نظارت بر آنها به عهده هيئتي متشكل از نماينده وزارت امور خارجه، نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غيردولتي خارجي يا بين‌المللي خواهد بود.
تبصره ـ فعاليت سازمانهاي غيردولتي مذكور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.

فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده۳۰ـ سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند و در اجراي مقررات جاري تاكنون ايجاد شده‌اند، بايد وضعيت خود را با مقررات اين آيين‌نامه تطبيق‎دهند، در غير اين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آيين‌نامه نمي‌شوند.
ماده۳۱ـ انحلال سازمان اعم از اختياري و قهري، براساس مفاد ذيربط آيين‌نامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارتي ـ مصوب۱۳۳۷ با اصلاحات بعدي ـ انجام ‎مي‌گيرد.
تبصره ـ چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از انقضاي آن و عدم تمديد براساس مقررات اين آيين‌نامه سازمان خودبخود منحل مي‌گردد.
ماده۳۲ـ تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا موسسات پژوهشي موضوع بند «ل» ماده (۱) قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي ـ مصوب ۱۳۵۳ـ ، آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غير انتفاعي موضوع قانون تاسيس مدارس غيردولتي و ساير تشكلهاي غيردولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تاسيس و انحلال آنها به عهده دستگاههاي دولتي واگذار شده‌اند، از شمول سازمان موضوع اين آيين‌نامه خارج مي‌باشند.
تبصره۱ـ مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي تخصصي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و با اخذ نظر دستگاههاي ذيربط، وزارت كشور است.
تبصره۲ـ نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غير دولتي جوانان مطابق تفاهم‎نامه‌اي است كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است.
ماده۳۳ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۲۶۰۸/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱، ۳۴۹۰۹/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ و ۵۵۸۷۷/ت۲۹۶۴۵هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ لغو مي‌گردند.

 

اساسنامه ساختارمجمع عمومی

فصل اول-کلیات و اهداف:

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر .................... است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "انجمن" نامیده می­شود.

ماده 2

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3

َمحدوده فعالیت انجمن در سطح استان خراسان شمالی است.

ماده 4

محل: مرکز اصلی انجمن در استان: خراسان شمالی-بجنورد به نشانی: بجنورد........................................ واقع است ودر صورت لزوم می­تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده 5

تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می­دارند.

ماده 6

مدت فعالیت انجمن از تاریخ ناسیس به مدت  نامحدود می­باشد.

ماده7

دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ................... ریال می­باشد که از سوی هیأت موسس تماماَ پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده 8

هیأت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.

ماده 9

اهداف انجمن عبارت است از:

الف: کلیات

........................

ب: روش اجرای هدف

............................

فصل دوم: ساختار

ماده 10

شرایط عضویت ..........:

انواع عضویت............: 1. عضو اصلی2. عضو افتخاری

ماده 11

ارکان انجمن عبارتند از:  

1- مجمع عمومی2- هیات مدیره 3- مدیرعامل4- بازرس.

ماده 12

مجمع عمومی  موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را دارا است:

1.  انجام اقدامات اولیه برای تاسیس .

2. تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن.                                                                                               

3.   انتخاب اولین مدیران و بازرسان کانون

تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.        

 تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می­شود.

ماده 13

مجمع عمومی عادی متشکل از  کلیه اعضا  می باشد و عالی­ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می­شود.

ماده 14

مجمع عمومی عادی هیأت امنا سالانه در مهر ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره 1- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می­باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد،جلسه دوم به فاصله حداقل 10(ده) روز تشکیل و با هر تعداد ار اعضای حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2- مجمع عمومی  عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس (ها) یا یک پنجم اعضاء ، در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عمل ننماید، تشکیل می­گردد.                                                                                                                                                                                           

تبصره 3- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت  کتبی صورت می­پذیرد.

تبصره 4- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه  ............. می­باشد.

ماده 15

وظایف مجمع عمومی عادی :

1-انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)؛

2- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)؛

3- تعیین خط مشی کلی مؤسسه؛

4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره؛

5- تصویب تراز نامه و بودجه موسسه؛

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه؛

7- عزل اعضای ، هیأت مدیره و بازرسان.

8- تعیین حق عضویت

9- تصویب انتشار نشریه.                                              

ماده 16

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل شد:

1-  با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس؛

2- با درخواست یک پنجم  اعضاء در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره 1- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 10 (ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.

تبصره 2- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رای دارند تشکیل می گردد.

تبصره 3- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با  آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1- تصویب تغییرات اساسنامه؛

2- بررسی و تصویب یا رد انحلال ؛

3- تغییر در میزان سرمایه؛

4- انحلال قبل از موعد؛

5- هر گونه تغییر در ماهیت.

ماده 18

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 1- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره 2- رئیس هیأت مدیره، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

تبصره 3- مجامع عمومی عادی  و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده 19

هیأت مدیره:

مؤسسه دارای هیأت مدیره ای مرکب از .... نفر عضو اصلی و ..... نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1- جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 2- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 2 جلسه متوالی یا 3 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو خواهد بود.

تبصره 3- دعوت از اعضای هیأت مدیره باید حداقل 7 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 20

در صورت استعفا یا فوت یا سلب از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتی که تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضای علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده 21

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه 1 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده 22

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره 1- هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره 2- هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده 23

هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع  است.

ماده 24

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد. همچنین هیأت مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتحابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید.

تبصره 1- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص  مجمع عمومی اعضاءاست، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره 2- هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ........ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأسا اقدام نماید.

ماده 25

انجمن دارای 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان بازرس علی البدل می باشد که د رمجمع عمومی عادی  با رای کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 26

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

1- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند؛

2- مدیران و مدیر عامل

3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

4- همسر اشخاص مذکور در بند 2.

ماده 27

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی ؛

2- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛

3- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی ؛

4- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛

5- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 28

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 29

هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند ماند.

ماده 30                                                                                              

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

تبصره1- عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره 2- دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیات مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره 3- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 31

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:

1- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

2- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره؛

3- نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر موسسه؛

4- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛

5- ارائه پیشنهاهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛

6- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛

7- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛

8- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛

9- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛

10- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود.

ماده 32

حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیأت تعیین می شود.

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 33

بودجه انجمن از طریق ذیل تأمین می شود.

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.

ب) وقف و حبس.               

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه.

ماده 34

انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارایه آن است.

تبصره 1- هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانکهای رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه های جمعیت را در همان حساب نگهداری نماید. چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود باشد در همان حساب نگهداری نماید.

تبصره 2- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره 3- مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد.

تبصره 5- مصوبات و صورت جلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 35

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده 36

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده 37

انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.

تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده 38

انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره1- مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.

تبصره 2- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 3- هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره 4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

ماده 39

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده 40

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 41

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و41 ماده و 34 تبصره در نشست مورخ .......................... مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.

 

نمایش محتوا نمایش محتوا

سوالات رایج مرتبط با سازمانهای مردم نهاد

1-  منظور از سازمان غیر دولتی چیست ؟

به تشكلهايي اطلاق مي‌شود كه گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط اقدام به تاسیس آن نموده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غيرسياسي مي‌باشد.

2-  چه عناوینی را می توان در نامگذاری یک سازمان غیر دولتی بکار برد؟

عناوين «جمعيت» ، «انجمن» ، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» و نظائر آن مي‌تواند به جاي واژه «سازمان» در نامگذاري به كار گرفته شوند.

3-  واژه غیر دولتی در عبارت ( سازمان غیر دولتی ) چه مفهوم و گستردگی دارد؟

واژه «غيردولتي» به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تأسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند.

4-  مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تأسيس و اداره سازمان های غیر دولتی چگونه است؟

5-  اهداف غيرانتفاعي در سازمان های غیر دولتی به چه معناست؟

اهداف غيرانتفاعي در سازمان های غیر دولتی عبارتست از عدم فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء، مؤسسان، مديران و كاركنان سازمان غیر دولتی .

6-  اهداف غيرسياسي در سازمان های غیر دولتی به چه معناست؟

اهداف غيرسياسي در بردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.

7- عبارت داوطلبانه در تعریف سازمان غیر دولتی به چه معناست؟

داوطلبانه به معناي مشاركت و تأسيس و اداره سازمان غیر دولتی بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص است.

8- منظور از هيأت مؤسس در سازمان غیر دولتی چیست؟

هيأت مؤسس به مجموعه اشخاصي گفته مي‌شود كه سازمان غیر دولتی را تأسيس مي‌نمايند.

9- پروانه فعاليت چیست؟

سندي است كه توسط مراجع مقرر در آيين‌نامه قانونی با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان غیر دولتی صادر مي‌شود.

10- مراجع نظارتي بر سازمان های غیر دولتی شامل چه مواردی هستند؟

مراجع نظارتي بر سازمان های غیر دولتی مشتمل بر هيأت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غيردولتي شهرستان)، هيأت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غيردولتي) و هيأت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزيركشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غيردولتي) مي‌باشند كه بر اساس آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غيردولتي، غيراز تشكلهايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش‌بيني شده است، اقدام مي‌نمايند.

11- نظارت بر سازمانهاي غيردولتي فرااستاني، كشوري يا بين‌المللي با کیست؟

نظارت بر سازمانهاي غيردولتي فرااستاني، كشوري يا بين‌المللي با هيأت نظارت كشور خواهد بود.

12- سازمان غیر دولتی چه هنگام دارای شخصیت حقوقی می گردد؟

سازمان غیر دولتی پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط آيين‌نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي‌گردد

13- موضوع فعاليت سازمان های غیر دولتی مطابق قانون شامل چه مواردی است؟

موضوع فعاليت سازمان های غیر دولتی مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب‌ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعه‌اي از آنها مي‌باشد.

14- برخی از اقداماتی که سازمان غیر دولتی می تواند انجام دهد را نام ببرید؟

سازمان غیر دولتی حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف) ارائه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي.

ب) اظهارنظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب:

1. در فرايند برنامه‌ريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در سطوح شهرستان، استان يا ملي برحسب مورد.

2.  در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي، نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاههاي قانوني ذيربط.

پ)كمك به اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.

ت) برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در جهت تحقق اهداف سازمان.

ث) انتشار نشريه.

ج) انجام هرگونه عمليات ديگر براي تأمين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.

چ) حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي

15- ارائه گزارش عملکرد در سازمان های غیر دولتی چگونه است؟

سازمان غیر دولتی مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع يادشده، حسب مورد، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه‌اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.

16- هزينه‌هاي سازمان غیر دولتی چگونه تامین می شود؟

هزينه‌هاي سازمان غیر دولتی از منابع زير تأمين مي‌شود:

الف) هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.

ب) وقف و حبس.

پ) وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي

ت) حق عضويت در سازمان.

17- طریقه دریافت کمک از منابع خارجی توسط سازمان های غیر دولتی چگونه است؟
سازمان غیر دولتی موظف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي، مشخصات منبع كمك‌كننده، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح برحسب مورد به مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام يادشده، نسبت به نظرخواهي از وارتخانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.موافقت دستگاههاي يادشده ضروري است و اين دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي‌باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است.

18- طریقه دریافت کمک از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل توسط سازمان های غیر دولتی چگونه است؟

دريافت كمك از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل، نياز به دريافت مجوز ندارد. فهرست سازمانهاي يادشده در اختيار هيأت نظارت قرار دارد.

19- مسئول برای معرفی فهرست مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل کیست؟
فهرست مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل توسط وزارت امور خارجه تهيه مي‌شود و در اختيار هيأت نظارت قرار مي‌گيرد.

20- بررسی بازرسان مراجع نظارتي از سازمان های غیر دولتی چگونه است؟

سازمان غیر دولتی موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نماینده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان غیر دولتی ، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه‌اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد.

21- - خارج كردن اسناد از سازمان غیر دولتی در راستاي بازرسي توسط مراجع نظارتي چگونه است؟
خارج كردن اسناد از سازمان غیر دولتی در راستاي بازرسي توسط مراجع نظارتي مگر به حكم مرجع قضايي صالح، ممنوع است.

22- فعاليت سازمان های غیر دولتی در كشورهاي ديگر چگونه امکان پذیر می شود؟

فعاليت سازمان های غیر دولتی در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرا استاني و ملي باشد. مراجع يادشده، قبل از اعلام نتيجه به سازمان غیر دولتی متقاضي، بايد از دستگاه هاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهي نمايد. دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند، در غير اين صورت نظر آنها موافق تلقي مي‌شود و مرجع نظارتی نیز بايد حداكثر ظرف 45 روز از تاريخ تقاضا، پاسخ لازم را به متقاضي ارائه دهد.

شایان ذکر است ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان، حسب مورد در ابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام مي‌گيرد.

23- شركت سازمان های غیر دولتی در مجامع بين‌المللي، دوره‌هاي آموزشي و نمايشگاهها چگونه امکان پذیر می شود؟

شركت سازمان های غیر دولتی در مجامع بين‌المللي، دوره‌هاي آموزشي و نمايشگاهها بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد.

24- نحوه تعامل سازمان های غیر دولتی و نهادهاي مدني چگونه است؟

سازمان های غیر دولتی بايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.

25- دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي توسط سازمان های غیر دولتی چگونه است؟
سازمان های غیر دولتی از حق دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي برخوردارند و مؤسسات مذكور مكلفند اطلاعات غيرطبقه‌بندي شده خود را در اختيار سازمان های غیر دولتی قرار دهند.

26- نحوه تعامل سازمانها و مؤسسات دولتي و عمومي با سازمان های غیر دولتی در فرايند تصميم‌سازي ها و تصميم‌گيري ها چگونه است؟

سازمانها و مؤسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري نسبت به اخذنظر سازمان های غیر دولتی ( در ارتباط با آن موضوع ) اقدام و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت و گزارشي از نقطه‌نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذيربط ثبت نمايند.

27- وظیفه دولت در قبال سازمان های غیر دولتی در زمینه واگذاری فعالیت ها به آنها چیست؟ دولت مكلف است وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان غیر دولتی را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان غیر دولتی نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.

28- وظایف سازمانهاي دولتي در زمينه مشاركت سازمان های غیر دولتی در نظارت بر حسن اجراي امور عمومي چیست؟
سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان های غیر دولتی در نظارت بر حسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيأت‌هاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.

29- آیا سازمان های غیر دولتی مطابق قانون حق دارد در موضوع فعاليتهاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايند؟

بله

30- دبيرخانه هيأت نظارت كشور در کجا تشکیل می شود؟

وزارت‌كشور

31- دبيرخانه هيأت نظارت استان در کجا تشکیل می شود؟ استانداري

32- دبيرخانه هيأت نظارت شهرستان در کجا تشکیل می شود؟ فرمانداري

33- مسؤليت دبيرخانه هيأت نظارت كشور بر عهده کیست؟ وزارت‌كشور

34- مسؤليت دبيرخانه هيأت نظارت استان برعهده کیست؟ استانداري

35- مسؤليت دبيرخانه هيأت نظارت شهرستان برعهده کیست؟ فرمانداري

36- اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي توسط چه مجموعه ای انجام می گیرد؟ دبيرخانه هيأت نظارت

37- تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در کجا اتخاذ مي‌شوند؟ هيأت نظارت

38- صدور پروانه سازمانهاي غيردولتي و امضاي اوراق مربوط پس از تأييد هيأت نظارت در هيأت نظارت كشور با کیست؟وزيركشور

39- صدور پروانه سازمانهاي غيردولتي و امضاي اوراق مربوط پس از تأييد هيأت نظارت در هيأت نظارت استان با کیست؟
استاندار

40-  صدور پروانه سازمانهاي غيردولتي و امضاي اوراق مربوط پس از تأييد هيأت نظارت در هيأت نظارت شهرستان با کیست؟ فرماندار

41- شرایط هيأت مؤسس سازمانهاي غيردولتي کدامند؟

هيأت مؤسس بايد داراي شرائط زير باشند: الف) داشتن هيجده سال تمام. ب) تابعيت ايراني. پ) دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از مؤسسات در خصوص موضوع فعاليت سازمان. ت) عدم عضويت در گروههايي كه براساس رأي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محكوميت مؤثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.

42- تعداد اعضای هيأت مؤسس سازمانهاي غيردولتي چند نفر است؟هيأت مؤسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.

43- سازمانهاي غيردولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در چه صورت مي‌توانند شبكه تشكيل دهند يا به عضويت شبكه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي درآيند؟

سازمانهاي غيردولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در صورت وجود شرايط زير مي‌توانند شبكه تشكيل دهند يا به عضويت شبكه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي درآيند: الف) حداقل 2 سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد. ب) به محكوميتهاي بند (پ) يا (ت) ماده (28) آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي محكوم نشده باشند.
پ) به تكاليف مندرج در ماده (5) آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي عمل كرده باشند.
ت) تابعيت آنها ايراني باشد. ث) اعضاي مؤسس حداقل 5 سازمان غيردولتي ايراني باشند.

44- صدور پروانه فعاليت براي شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي برعهده کیست؟هيأت نظارت كشور و تابع مقررات آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي مي‌باشد.

45- حقوق، تكاليف و ساير مقررات شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي چگونه است؟ همانند مواردی لاست که كه براي سازمانهاي غيردولتي در آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي پيش‌بيني شده است.

46- مدارک لازم جهت دريافت پروانه فعاليت سازمانهاي غيردولتي چیست؟

هيأت مؤسس براي دريافت پروانه فعاليت بايد مدارك زير را حسب مورد به مراجع مورد نظر ارائه نمايد: الف) فرم تقاضانامه تكميل شده. ب) تصوير مدارك هويتي هيأت مؤسس. پ)اساسنامه سازمان. ت) اولين صورتجلسه هيأت مؤسس.

47- اساسنامه سازمانهاي غيردولتي بايد حاوي چه مواردی باشد؟ الف) اهداف سازمان. ب) موضوع فعاليت. پ) مدت فعاليت. ت) مركز اصلي فعاليت. ث) نحوه ايجادشعب. ج) اركان و تشكيلات سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسؤليتهاي آنها. چ) صاحبان امضاهاني مجاز. ح) شرايط پذيرش عضو. خ) منابع تأمين درآمد و دارايي. د)نحوه تغيير و تجديدنظردر اساسنامه. ذ) نحوه انحلال. ر) مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال. ز) محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان.

48- محدوده جغرافيايي فعاليت سازمانهاي غيردولتي چگونه مشخص می شود؟ با پيشنهاد هيأت مؤسس و براساس شاخصهاي تقسيمات كشوري تعيين مي‌شود.

49- مرجع صدور پروانه فعاليت سازمانهاي غيردولتي چه مدت پس از دريافت تقاضانامه ، بايد نظر خود را نسبت به تأييد يا رد تقاضا اعلام نمايد؟ مرجع صدور پروانه فعاليت ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تأييد يا رد تقاضا اعلام نمايد.

50- در صورتي كه هيأت نظارت تقاضا صدور پروانه فعاليت سازمان غيردولتي را رد كند ظرف چه مدت و به چه نحوی باید دلايل رد درخواست را به متقاضي اعلام كند؟ در صورتي كه هيأت نظارت تقاضا را رد كند، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخواست را به متقاضي اعلام كند.

51- چنانچه موضوع فعاليت سازمان غيردولتي به وظايف هر يك از دستگاههاي دولتي مربوط باشد،آیا حسب مورد ، اخذنظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذيربط ضروري است؟ چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظايف هر يك از دستگاههاي دولتي مربوط باشد، حسب مورد اخذنظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذيربط نيز ضروري است. وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي

52- مراجع ذي‌صلاحی که هیات نظارت نسبت به اخذنظر آنها در رابطه با تقاضا سازمان غيردولتي اقدام می کند کدامند؟
وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي

53- هيأت نظارت چه مدت پس از تاريخ دريافت تقاضای سازمان غيردولتي نسبت به اخذنظر مراجع ذي‌صلاح باید اقدام نماید؟هيأت نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به اخذنظر مرجع ذي‌صلاح (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي) اقدام نماید.

54- مراجع ذیصلاحی که هیئت نظارت از آنها استعلام نموده است چه مدت زمان برای ارائه پاسخ دارند؟
مرجع ذي‌صلاح مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد.

55- در صورتیکه مراجع ذیصلاحی که هیئت نظارت از آنها استعلام نموده است ظرف مدت تعیین شده پاسخ ندهند ، چه باید کرد؟نظر مراجع ذیصلاح موافق تلقي مي‌شود.

56- نحوه اعتراض متقاضي صدور پروانه در صورت رد تقاضا چگونه است؟الف) از تصميم هيأت نظارت شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيأت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيأت نظارت استان، ظرف يك ماه به هيأت نظارت كشور.ب) از تصميم هيأت نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيأت نظارت كشور. پ) تصميم هيأت نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود.

57- بالاترين مرجع اجرايي سازمان غيردولتي کدام است؟ مجمع عمومي و هيأت امناء (حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان مي‌باشند.

58- شرایط بالاترين مرجع اجرايي سازمان غيردولتي چیست؟الف) داشتن هيجده سال تمام.ب) تابعيت ايراني.پ) دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از مؤسسات در خصوص موضوع فعاليت سازمان. ت) عدم عضويت در گروههايي كه براساس رأي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محكوميت مؤثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.

59- آیا تابعیت ایرانی برای فعالیت سازمان غيردولتي در کشور الزامی است؟ بله

60- مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي تخصصي با رعايت مقررات آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي و با اخذنظر دستگاههاي ذيربط کیست؟ مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي تخصصي با رعايت مقررات آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي و با اخذنظر دستگاههاي ذيربط، وزارت كشور است.

61- نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي جوانان چگونه است؟نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي جوانان مطابق تفاهم ‌نامه‌اي است كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است.

62- کدام یک از سازمان ها یا تشکل های غیر دولتی مشمول آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي نمی شوند؟تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا مؤسسات پژوهشي موضوع بند «ل» ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي - مصوب 1353- آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غيرانتفاعي موضوع قانون تأسيس مدارس غيردولتي و ساير تشكلهاي غيردولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تأسيس و انحلال آنها به عهده دستگاههاي دولتي واگذار شده‌اند، از شمول سازمان غیر دولتی موضوع آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي خارج مي‌باشند.

63- انحلال سازمان غیر دولتی چگونه صورت می پذیرد؟انحلال سازمان غیر دولتی اعم از اختياري و قهري، بر اساس مفاد ذيربط آيين‌نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي - مصوب 1337 با اصلاحات بعدي - انجام مي‌گيرد.

64- صدور مجوز فعاليت سازمانهاي غيردولتي خارجي و بين‌المللي در ايران بر عهده کیست؟
صدور مجوز فعاليت سازمانهاي غيردولتي خارجي و بين‌المللي در ايران بر عهده هيأتي متشكل از نماينده وزارت امور خارجه، نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غيردولتي خارجي يا بين‌المللي خواهد بود.

65- نظارت بر فعاليت سازمانهاي غيردولتي خارجي و بين‌المللي در ايران بر عهده کیست؟نظارت بر فعاليت سازمانهاي غيردولتي خارجي و بين‌المللي در ايران بر عهده هيأتي متشكل از نماينده وزارت امور خارجه، نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غيردولتي خارجي يا بين‌المللي خواهد بود.

67- در صورت هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيأت مديره، هيأت امنا و نشاني ، سازمان غیر دولتی جه باید انجام دهد؟سازمان مكلف است هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيأت مديره، هيأت امنا و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين‌نامه از سوي مراجع يادشده، سازمان مكلف است وفق آيين‌نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نمايد.

68- وظائف مراجع نظارتي استانی در رابطه با سازمانهاي غيردولتي با محدوده فعاليت در سطح استان چیست ؟الف) دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تأسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي ب) دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي.
پ) رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرورت. ت) نظارت بر اجراي مقررات آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي

68- وظائف مراجع نظارتي شهرستانی در رابطه با سازمانهاي غيردولتي با محدوده فعاليت در سطح شهرستان چیست؟
الف) دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تأسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي ب) دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي. پ) رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرورت. ت) نظارت بر اجراي مقررات آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي

69- سازمان غیر دولتی گزارش فعاليت سالانه و عملكرد مالي را چه زمانی و به چه نهادی باید ارائه نماید؟
سازمان غیر دولتی موظف است گزارش فعاليت سالانه و عملكرد مالي خود را حداكثر پس از گذشت دو ماه از سال مالي براي مرجع صدور پروانه ارسال نمايد.

70- گزارش مالي سالانه سازمان غیر دولتی در چند بخش تهیه می شود؟ سازمان غیر دولتی گزارش مالي سالانه تشكل را بر اساس دو بخش درآمد و هزينه تهيه می نمايد.

71- بخش درآمد چه زیربخش هایی را در گزارش مالي سالانه سازمان غیر دولتی شامل می شود؟ بخش درآمد: 1-  مانده موجودي سال مالي قبل2-  درآمدهاي حاصل از انتشار قبوض جمع آوري اعانات3- درآمدهاي حاصل از توزيع صندوقهاي جمع آوري اعانات4- درآمدهاي حاصل از كمك هاي مردمي واريز شده به حساب بانكي سازمان غیر دولتی5- درآمدهاي حاصل از دريافت حق عضويت6- درآمدهاي حاصل از كمك هاي دستگاه هاي دولتي7- درآمدهاي حاصل از قراردادهاي خارجي يا كمكهاي منابع مالي خارج از كشور8-  درآمدهاي حاصل از ساير منابع9- جمع كل درآمد سال مالي به اضافه مانده موجودي سال مالي قبل


72- بخش هزينه چه زیربخش هایی را در گزارش مالي سالانه سازمان غیر دولتی شامل می شود؟بخش هزينه:- هزينه هاي جاري ( مانند آب، برق، سوخت، تلفن، اجاره، حمل و نقل، تعميرات و نگهداري، تبليغات، خريد اجناس مصرفي، اينترنت و... 2-  هزينه هاي پرسنلي ( مانند حقوق و دستمزد بيمه، پاداش، حق جلسه و مشاوره، حق ماموريت، هزينه سفر و ...)- هزينه طرحها و عمليات در راستاي نيل به اهداف اساسنامه.-  هزينه هاي سرمايه اي ( مانند خريد ساختمان، خودرو، وسايل و ملزومات اداري و... )- جمع كل هزينه 6- مانده موجودي ( موجودي حساب بانكي ، پيش پرداخت اجاره ساختمان و ... )