دستورالعمل و قوانين مرتبط با صدور و تمديد «پروانه تولید انفرادی صنایع دستی» دستورالعمل و قوانين مرتبط با صدور و تمديد «پروانه تولید انفرادی صنایع دستی»

دستورالعمل و قوانين مرتبط با صدور و تمديد «پروانه تولید انفرادی صنایع دستی»

مقدمه

در راستای شفاف سازی، رفع ابهامات و جلوگیری از اعمال سلیقه استانها در زمینه صدور مجوزها، برخی از شرایط و ضوابط صدور کارت شناسایی اصلاح شد. برای تحقق این امر دستورالعمل های قبلی مورد بازبینی قرار گرفت و ضوابط مورد نیاز در قالب دستورالعمل جدید تهیه گردید.
در این دستورالعمل ضمن تغییر عنوان کارت شناسایی به پروانه تولید انفرادی بر مواردی هم چون ضرورت رعایت قوانین و مقررات، مربوط به تولید انفرادی محصولات در یک رشته صنایع دستی توسط دریافت کنندگان پروانه تولید انفرادی برای شخص حقیقی، رسمیت یافتن تولید و... تاکید شده است.
در تهیه این دستورالعمل از نقطه نظرات بعضی از مراجعه کنندگان، کارشناسان معاونت های صنایع دستی و هنرهای سنتی استانها و برخی از مدیران ستادی و استانی استفاده شده است.

فصل اول – هدف ، دامنه شمول و تعاریف

الف – هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل هویت بخشی به مجوزها و یکسان سازی فرآیند صدور پروانه تولید انفرادی به جای کارت شناسایی توسط معاونت های صنایع دستی و هنرهای سنتی استانها در سراسر کشور است

ب – دامنه شمول

ضوابط و مقررات این دستورالعمل در مورد تمامی مجوزهای صادر شده برای تولیدکنندگان انفرادی لازم الاجرا است

ج – تعاریف

صنایع دستی: به محصولاتی که با استفاده از مواد اولیه طبیعی و عمدتا بومی، با بکارگیری نقوش سنتی و بهره مندی از خلاقیت فردی با حفظ پیشینه تاریخی، هویت و اصالت که توسط دست یا دست و ابزار طی فرآیندی به تعداد نامحدود تولید می شود اطلاق می گردد.
تبصره 1- استفاده از ابزار مکانیکی تا مادامی که نقش و کار دست به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل تولید باقی بماند، بلامانع است.
تبصره 2- محصولات تولید شده می توانند بعنوان کالای سرمایه ای، مصرفی)کاربردی( دارای جنبه های فرهنگی و ملی، برگرفته از باورهای سنتی، زیبا شناختی و متاثر از سابقه تاریخی و ویژگی های جغرافیایی مکان تولید شده باشد، که خلاقیت فرد سازنده اثر در تک تک تولیدات مشهود است .

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان: این معاونت یکی ازمعاونتهای اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استانها می باشد که تنها مرجعی است که مسئولیت بررسی اسناد و مدارک ارائه شده، صدور، تمدید و ابطال مجوزهای معتبر مطابق با این دستورالعمل را در استان بر عهده دارد.

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی )ستاد(:این معاونت یکی ازمعاونت های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری کشوربوده که تنها متولی این هنر – صنعت است که وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر امور اجرایی صنایع دستی کشور را عهده دار می باشد.

مکان تولید صنایع دستی: فضایی شامل مواد اولیه، ابزار و تجهیزات و... است که به منظور تولید و ساخت محصولات صنایع دستی در یک رشته ایجاد شده است
تبصره 1- فضای کارگاهی فاقد سکونت بوده و متقاضی بدون بکارگیری نیروی انسانی در آن مکان اقدام به تولید صنایع دستی در رشته مورد درخواست به صورت انفرادی خواهد نمود
تبصره 2- فضایی واقع در محل سکونت که به منظور تولید و ساخت محصولات صنایع دستی در یک رشته اختصاص خواهد یافت )این فضا صرفا برای 69 رشته مصوب مشاغل خانگی قابلیت بهره برداری خواهد داشت به استثناء روستاها و مناطق عشایری(

پروانه تولید انفرادی: مجوزی است که بر اساس این دستورالعمل به متقاضی حقیقی دارای تخصص، تجربه، آشنا به فرآیند تولید و ساخت محصول در یکی از رشته های مصوب صنایع دستی اعطاء می گردد و بیانگر نوع و ظرفیت تولید و سرمایه گذاری ایجاد شده برای یک یا گروهی از محصولات در مکانی معین است.

ظرفیت تولید: توانی است که با توجه به ابزار، تجهیزات و دیگر امکانات ویا نهاده های تولید، برای تولید صنایع دستی در یک کارگاه ایجاد شده است. ظرفیت تولید بر اساس ساعات و روزهای کاری سال و با توجه به ماهیت تولید تعیین شده و در مجوزهای صادره درج می شود.

ظرفیت اسمی: به توان پیش بینی شده برای بهره برداری از یک کارگاه تولید محصولات صنایع دستی در یک رشته گفته می شود.

ظرفیت رسمی: به توان واقعی و عملی یک کارگاه در تولید محصولات صنایع دستی در یک رشته گفته می شود.

رشته های مصوب صنایع دستی: به فهرست رشته هایی اطلاق می گردد که مصوب و مورد تایید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور است .

هولوگرام: نوعی برچسب امنیتی است که برروی مجوز نصب و موجب اعتبار بخشی، افزایش امنیت، جلوگیری از جعل، تقلب و کپی برداری مجوز می شود.

کد شناسه رشته: کدی شش رقمی است که برای شناسایی هر رشته صنایع دستی اختصاص می یابد که دو رقم اول از سمت چپ معرف گروه، دو رقم وسط معرف رشته و دو رقم آخر معرف زیر مجموعه رشته می باشد

شماره وتاریخ ثبت سیستم ویستا: شماره و تاریخی است که ازطریق سیستم بانک اطلاعاتی ویستا به مجوزهای صادره ) قبل ازچاپ( اختصاص داده می شود و پس از پرینت مجوز دربالای آن ثبت و درج میگردد.
تبصره - اعتبارمجوزها اززمان ثبت تاریخ توسط سیستم بانک اطلاعاتی محاسبه می گردد .

شخصیت حقیقی: به هر یک از افراد انسانی اطلاق می شود که دارای حقوق و مسئولیت های مشخصی در جامعه می باشد.

مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی : آن دسته از فعالیت هایی است که توسط تولید کننده به صورت انفرادی و مستقل )اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی( درفضای بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار، شکل می گیرد و منجر به تولید محصولات قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد.