نمایش محتوا نمایش محتوا

عنوان پست : معاون توسعه مديريت وپشتیبانی

واحد سازماني : اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

شماره پست :

 

شرح وظايف :

 • راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها در چارچوب ضوابط ابلاغي از سوي سازمان مركزي
 • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان استان با همکاری و مشارکت واحدهای ذی ربط
 • توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان استان و نظارت بر اجرای آنها
 • برنامه ریزی، تأمین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف
 • برنامه ریزی برای تأمین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان و پایگاههای اطلاع رسانی
 • نظارت بر اجراي نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
 • نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف سازمان استان در چارچوب نظام هاي مصوب و ابلاغي
 • پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی كاركنان و ارائه پيشنهاد به سازمان مركزي
 • نظارت بر حسن جريان اداري و مالي سازمان استان  به منظور انجام صحيح  و سريع وظايف و فعاليتها
 • نيازسنجي آموزشي كاركنان سازمان استان و ارائه نتايج به سازمان مركزي
 • بررسي و برنامه ريزي در خصوص نحوه تأمين نيروي انساني متخصص و كارآزموده
 • نظارت و مراقبت بر كليه امور مالي به منظور حفظ و رعايت مقررات مربوط

 

 

عنوان پست: اطلاعات ونگهبانی

واحد سازمانی:معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی

شماره پست:

 

شرح وظایف:

 1. کنترل ورود و خروج پرسنل با رعایت الزامات و مقررات اداری
 2. جلوگيري و ممانعت از ورود و خروج غير مجاز افراد، اموال و تجهيزات در ساعات اداري و غير اداري
 3. پاسخ گويي به مراجعات حضوري و تلفني ارباب رجوع و ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم به آنها
 4. پاسخگويي به تماس هاي داخلي و ارائه اطلاعات مورد درخواست همكاران
 5. دريافت مجوزهاي ورود و خروج کالا و کنترل دقيق و ثبت اطلاعات مورد نظر در دفاتر مربوطه
 6. کنترل ورود و خروج مراجعه کنندگان و تماس با قسمت هاي مربوطه جهت کسب تکليف و هماهنگي لازم
 7. اطلاع رسانی مشکلات و موانع کاري مشاهده شده به مافوق و پيگيري لازم جهت رفع آنها
 8. همراهي با مراجعه کننده و هدايت آن به واحد های مربوطه درصورت لزوم
 9. انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

 

 

عنوان پست : بایگان

واحد سازمانی : معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

 

شرح وظایف :

 • مطالعه نامه های رسیده و بایگانی بمنظور حصول اطمینان از صحت ضمائم آنها
 • بایگانی نامه و اوراق ، اسناد و مدارک و تهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعین شده
 • تهیه کاردکس برای بایگانی مربوط
 • نگاهداری دفتر اندیکس یا کارت های مخصوص بایگانی و تعیین شماره مخصوص هر یک از پرونده ها
 • پیوست نمودن پرونده ها و سوابق مربوط به نامه هایی که سوابق آنها خواسته شده و بایگانی مجدد نامه ها پس از عودت دادن و ثبت جریان در کارتها و دفاتر مخصوص
 • نگاهداری نامه هایی که تاریخ تعقیب و اقدام آنها تعیین شده و ارسال بموقع آنها به واحد اقدام کننده
 • آماده نمودن پرونده هایی که بایستی به خارج از واحد ارسال گردند ( شمارش اوراق ، لاک و مهر کردن و تهیه فهرست و غیره )
 • تفکیک پرونده ها . گزارش فهرست پرونده هایی که مدت بایگانی آنها خاتمه یافته
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

 

عنوان پست: حسابدار و امین اموال  

حوزه سازمانی : معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

 

شرح  وظایف  :

 • دریافت اسناد و مدارک مالی وبازبینی و کنترل آنها
 • انجام محاسبات و کنترل ارقام و اقلام اسناد
 • ثبت و ضبط عملکرد ها در دفاتر مالی و یا سیستم های رایانه طبق نظر مسئولین ذی ربط
 • رسیدگی و کنترل حساب ها مالی و دفاتر مالی طبق نظر مسئولین
 • دریافت اسناد و مدارک اموال و دارائی ها
 • تشکیل پرونده، بایگانی سوابق و حفظ و نگهداری پرونده ها بر اساس روش های تعیین شده
 • نصب بر چسب کالا، ذکر مشخصات
 • تهیه و تنظیم فرم ها و جداول مربوط به اموال و کالاهای تحویلی و اخذ رسید در صورت لزوم
 • ثبت و ضبط صورت موجودی اموال و دارائی ها در دفاتر مربوط یا سیستم رایانه
 • بررسی گزارش اموال مستعمل، خارج از رده، بازدید از آنها و تهیه گزارش های لازم
 • حذف اموال مستعمل، خارج از راه رده و اسقاطی از دفاتر سیستم های مالی طبق نظر مسئولین
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط 

 

عنوان پست : حسابدار

حوزه سازمانی : معاونت توسعه مديريت استان  

شماره پست :

شرح وظایف :

 •  دریافت اسناد و مدارک هزینه و ملحقات آنها
 • بررسی و کنترل اسناد از نظر انطباق با هزینه ها، قوانین و مقررات ذی ربط
 • ثبت و ضبط اطلاعات و اعتبارات اسنادی در دفاتر مالی یا سیستم های کامپیوتری و تهیه و تنظیم فرم های محاسباتی مربوط
 • انجام عمليات حسابداري در دفاتر مربوطه و نگهداري حسابهاي مختلف
 • بازبيني، كنترل و تنظيم حسابهاي بانكي
 • کنترل موجودی حساب های بانکی و رفع مغايرتهاي احتمالي
 • ارائه ترازنامه و بيلانهاي مالي بصورت ادواري و حسب نياز
 • صدور چک با رعایت موازین ذی ربط و تحویل در قبال دریافت رسید
 • محاسبه و تعیین مبالغ قابل پرداخت کار مزدها، مالیات، ابطالی ها، کسورات، پیش پرداختها، علی الحسابهای قانونی و سایر موارد نظیر آنها
 • رسیدگی و کنترل وجوه برگشتی از محل علی الحساب ها و پیش پرداختهای اعتبارات اسنادی
 • اخذ سند، چک، حمایت مالی، سپرده و تحویل آن در صورت تحقق تعهدات
 • ثبت و ضبط و نگهداری حساب های مربوط بر اساس سیستم های مالی متعارف و با رعایت دستور العملهای مربوط
 • مطالعه، بررسی و حصول اطلاع از قوانین و مقررات مالی و دقت در اجرای درست آنها
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

عنوان پست :  کارپرداز

حوزه سازمانی :  معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

 

شرح  وظایف :

 • اخذ برنامه کار از مسئولین مربوط
 • درخواست و دریافت تنخواه از مسئولین ذیربط
 • اقدام لازم برای استعلام بها از مراکز و بنگاه های مربوط
 • گزارش استعلام بهاء بعمل آمده از مراکز خرید به مسئولین با ارایه نمونه کالا، اسناد و  پیش فاکتور های لازم
 • اقدام برای تهیه و تدارک کالا، اجناس، مواد و تجهیزات طبق برنامه و استانداردهای تعیین شده با نظر مسئولین ذی ربط
 • اقدام برای ترخیص کالا و اجناس از گمرک در صورت لزوم طبق برنامه و با نظر مسئولین
 • تطبیق مندرجات اظهار نامه ها با مشخصات کالا، نمونه برداری از کالا در صورت لزوم برای ارسال به آزمایشگاه
 • اعاده اظهار نامه ها در صورت اختلاف مندرجات با مشخصات کالا، اجناس و تجهیزات
 • تنظیم صورت مجلس در صورت نواقص کالا در هنگام ترخیص
 • تحویل کالا، اجناس و مواد تدارک دیده شده به انبار و دریافت رسید
 • تهیه و تنظیم اسناد مالی مربوط و ثبت و ضبط موارد در دفاتر یا سیستم رایانه
 • تشکیل پرونده و بایگانی اسناد و مدارک تدارکات
 • واریز تنخواه گردان به حساب های مربوط پس از اتمام مبلغ و تسویه حساب
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

عنوان پست : کارشناس امور اداری

حوزه سازمانی : معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

 

شرح وظایف :

 • جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات در خصوص وضعیت نیروی انسانی سازمان استان از نظر کمی و کیفی بر حسب جنسیت، تحصیلات، مشاغل و ....
 • جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات در خصوص سازمان و تشکیلات، پست های سازمانی، ضریب اشتغال و سایر شاخص های اداری و استخدامی استان
 • جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی، سازمان و ساختار تشکیلاتی، امور رفاهی و نظایر آن
 • بررسی، تحلیل و ارایه گزارش های تخصصی لازم حسب مورد
 • بررسی، تحلیل و ارایه شاخص های مربوط به مدیریت منابع انسانی سازمان استان
 • بررسی، تحلیل و اظهار نظر در خصوص امور اداری نظیر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی
 • ارایه طرحهای تخصصی برای توزیع امکانات و تسهیلات، تشکیل تعاونی ها، بیمه های تکمیلی، و نظایر آن به مقام مافوق
 • شرکت در جلسات حسب مورد و تبیین و توضیح راهکارها و طرحهای ارایه شده
 • ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص احتساب سوابق تجربی، دوره های آموزشی، تخصیص پست های سازمانی و نظایر آن
 • اجرای طرحهای ارزیابی امتیازی مشاغل در چارچوب قوانین و مقررات و ارایه به کمیته و کمیسیون های ذی ربط
 • بررسی و مطالعه در خصوص نو آوری ها در مدیریت منابع انسانی، هم چنین فناوری ها و اثرات تکنولوژی در مدیریت
 • انجام ساير امور ارجاعي مربوط

 

عنوان پست : کارشناس امور مالی

حوزه سازمانی :  معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

شرح  وظایف :

 • مطالعه و بررسی موازین و ضوابط بودجه سالانه، قوانین و مقررات مالی
 • بررسی و کنترل اسناد هزینه در انطباق با قوانین و مقررات
 • کنترل اسناد هزینه استان در قالب ضوابط بودجه
 • بررسی و کنترل کلیه محاسبات اسناد بر اساس موازین و مقررات ذی ربط
 • بررسی حسابهای بانکی، حساب عملکرد بدهکاران، بستانکاران، پیمانکاران، بانک ها، سپرده ها و ضمانت نامه های بانکی
 • بررسی دفاتر مالی، سیستم های مالی و گردش عملیات مالی
 • بررسی دریافت و پرداخت ها در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
 • بررسی قراردادهای مالی در انطباق با مقررات و موازین ذی ربط
 • تهیه گزارش های تخصصی از نقدینگی به صورت ادواری
 • تهیه گزارش از میزان در آمدها به تفکیک منابع مربوط
 • اقدام در تهیه و ارائه تراز عملکرد های مالی، تهیه خلاصه حساب های ماهانه و خلاصه حساب های نهایی
 • انجام امور مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

عنوان پست : کارشناس

حوزه سازمانی :  معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

 

شرح  وظایف :

 • مطالعه، بررسی و حصول اطلاع از قوانین و مقررات اداری و استخدامی ناظر بر اشتغال کارکنان رسمی و پیمانی
 • مطالعه، بررسی و حصول اطلاع از نظام ها و طرحهای مورد عمل نظیر ساختار تشکیلاتی، نظام طبقه بندی مشاغل، نظام حقوق و دستمزد، نظام ارزشیابی عملکرد و سایر موارد نظیر
 • کنترل و بازبینی احکام کارگزینی کارکنان شاغل رسمی و پیمانی نظیر احکام انتصاب، ارتقاء، کنترل، ماموریت، مرخصی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • کنترل محاسبات و مواد و مندرجات احکام در انطباق با موازین و مقررات مربوط
 • محاسبه سوابق خدمت و تجارب کارکنان در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط
 • اجرای نظام های تشکیلاتی، طبقه بندی و حقوق و دستمزد طبق مقررات و ضوابط مربوط
 • اجرای آرا هیات های رسیدگی به تخلفات و سایر مراجع حقوقی در خصوص کارکنان
 • ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص ساختار و موازین تشکیلاتی
 • رسیدگی به درخواست های کارکنان شاغل رسمی و پیمانی در خصوص گروه، مستندات، مرخصی، نظام های امتیازی و سایر موارد نظیر در چارچوب مقررات و ضوابط ذی ربط
 • همکاری جهت اتوماسیون نظام کارگزینی و اجرای سیستم های اداری و استخدامی
 • بهره برداری از سیستم کامپیوتری و دستگاههای جانبی بمنظور صدور احکام کارگزینی و اخذ گزارش های لازم حسب مورد
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

عنوان پست : کارشناس امور اداری

حوزه سازمانی : معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

 

شرح وظایف :

 • جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات در خصوص وضعیت نیروی انسانی سازمان استان از نظر کمی و کیفی بر حسب جنسیت، تحصیلات، مشاغل و ....
 • جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات در خصوص سازمان و تشکیلات، پست های سازمانی، ضریب اشتغال و سایر شاخص های اداری و استخدامی استان
 • جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی، سازمان و ساختار تشکیلاتی، امور رفاهی و نظایر آن
 • بررسی، تحلیل و ارایه گزارش های تخصصی لازم حسب مورد
 • بررسی، تحلیل و ارایه شاخص های مربوط به مدیریت منابع انسانی سازمان استان
 • بررسی، تحلیل و اظهار نظر در خصوص امور اداری نظیر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی
 • ارایه طرحهای تخصصی برای توزیع امکانات و تسهیلات، تشکیل تعاونی ها، بیمه های تکمیلی، و نظایر آن به مقام مافوق
 • شرکت در جلسات حسب مورد و تبیین و توضیح راهکارها و طرحهای ارایه شده
 • ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص احتساب سوابق تجربی، دوره های آموزشی، تخصیص پست های سازمانی و نظایر آن
 • اجرای طرحهای ارزیابی امتیازی مشاغل در چارچوب قوانین و مقررات و ارایه به کمیته و کمیسیون های ذی ربط
 • بررسی و مطالعه در خصوص نو آوری ها در مدیریت منابع انسانی، هم چنین فناوری ها و اثرات تکنولوژی در مدیریت
 • انجام ساير امور ارجاعي مربوط

 

عنوان پست : كارشناس برنامه ريزي و بودجه

واحد سازماني : معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

 

شرح وظایف :

- جمع آوري آمار و اطلاعات لازم در خصوص درآمد ها و منابع آنها، مواد هزينه و مباني پرداخت ها و نيز طرحها، پروژه ها و برنامه هاي در حال اجراء

ـ بررسي و مطالعه قوانين، مقررات و نظام بودجه ريزي در سازمان 

ـ بررسي و مطالعه قوانين و مقررات عمومي بودجه، نظير قانون بودجه، قانون برنامه نجساله توسعه كشور و تبصره هاي بودجه

ـ بررسي، مطالعه و شناخت راهكارهاي افزايش درآمدهاي سازمان

ـ برآورد و پيش بيني اعتبارات و هزينه ها در هر سال مالي در چارچوب ضوابط مقرر

ـ تهيه و تدوين بودجه سالانه در قالب روش هاي متعين متناسب با برنامه ها، فعاليت ها و تحولات

ـ پيشنهاد بهنگام بودجه هاي سالانه و پيگيري و عنداللزوم دفاع براي تصويب اعتبارات

ـ تخصيص اعتبارات در قالب موازين مربوط و در مقاطع زماني تعيين شده بر حسب نقدينگي و ابلاغ اعتبارات

ـ نظارت مستمر بر عملكرد بودجه جاري، و نحوه جذب اعتبارات در ارتباط با پیشرفت کار

- گردآوری و طبقه بندی مصوبات، طرحها و خط مشی های توسعه نظام در ارتباط با وظایف و فعالیت های سازمان استان

- بررسی و حصول اطلاع از شیوه ها، فنون و تکنیک های نظارت، کنترل و مدیریت پروژه

- بررسی و مطالعه گزارش های پیشرفت طرحها و برنامه ها در انطباق با اهداف آنها

- ارایه گزارش های تخصصی لازم از پیشرفت و نحوه اجرای برنامه ها و فعالیت های دردست اجراء

- اظهار نظر در خصوص اختصاص اعتبارات با توجه به میزان پیشرفت طرحها و برنامه ها

- تهیه گزارش، نمودار، جداول و پیش نویس مکاتبات

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

 

عنوان پست : کارشناس فن آوری اطلاعات

حوزه سازمانی :  اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

شماره پست :

شرح وظایف :

 • شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها
 • به کار گیری روش شناسی تعیین شده در کلیه مراحل کار
 • تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقاء کارآیی سیستم های موجود و با توجه به ارایه مشخصات کامل ورودی ها، خروجی ها و فایل ها
 • طراحی و تهیه گردش عملیاتی سیستم
 • بررسی نیازهای اطلاعاتی واحد مربوط و طبقه بندی آنها با توجه به درخواست های رسیده
 • طراحی و ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی
 • نگهداری و به روز نگهداشتن اطلاعات، فایل های ورودی و جداول خروجی و تغییرات انجام شده مستندات و متون
 • آشنایی با نرم افزارهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی
 • آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد
 • تهیه برنامه های لازم با رعایت قواعد برنامه نویسی
 • انتخاب، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز
 • نصب و راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزار رایانه ها و دستگاههای جانبی
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

عنوان پست : مسئول امور اداری

حوزه سازمانی : معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

 

شرح وظایف :

 • برنامه ريزي و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي
 • كمك به جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات در خصوص وضعیت نیروی انسانی سازمان استان از نظر کمی و کیفی بر حسب جنسیت، تحصیلات، مشاغل و ....
 • كمك به جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات در خصوص سازمان و تشکیلات، پست های سازمانی، ضریب اشتغال و سایر شاخص های اداری و استخدامی استان
 • كمك به جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی، سازمان و ساختار تشکیلاتی، امور رفاهی و نظایر آن
 • بررسی، تحلیل و ارایه گزارش های تخصصی لازم حسب مورد
 • بررسی، تحلیل و ارایه شاخص های مربوط به مدیریت منابع انسانی سازمان استان
 • بررسی، تحلیل و اظهار نظر در خصوص امور اداری نظیر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی
 • ارایه طرحهای تخصصی برای توزیع امکانات و تسهیلات، تشکیل تعاونی ها، بیمه های تکمیلی، و نظایر آن به مقام مافوق
 • شرکت در جلسات حسب مورد و تبیین و توضیح راهکارها و طرحهای ارایه شده
 • ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص احتساب سوابق تجربی، دوره های آموزشی، تخصیص پست های سازمانی و نظایر آن
 • اجرای طرحهای ارزیابی امتیازی مشاغل در چارچوب قوانین و مقررات و ارایه به کمیته و کمیسیون های ذی ربط
 • بررسی و مطالعه در خصوص نو آوری ها در مدیریت منابع انسانی، هم چنین فناوری ها و اثرات تکنولوژی در مدیریت
 • ارزيابي عملكرد و راهنمايي و هدايت كاركنان تحت سرپرستي

 

عنوان پست :کارشناس مسئول امور مالی

حوزه سازمانی :  معاونت توسعه مديريت و پشتيباني استان

شماره پست :

شرح  وظایف :

 • برنامه ريزي و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي
 • مطالعه و بررسی موازین و ضوابط بودجه سالانه، قوانین و مقررات مالی
 • بررسی و کنترل اسناد هزینه در انطباق با قوانین و مقررات
 • کنترل اسناد هزینه استان در قالب ضوابط بودجه
 • بررسی و کنترل کلیه محاسبات اسناد بر اساس موازین و مقررات ذی ربط
 • بررسی حسابهای بانکی، حساب عملکرد بدهکاران، بستانکاران، پیمانکاران، بانک ها، سپرده ها و ضمانت نامه های بانکی
 • بررسی دفاتر مالی، سیستم های مالی و گردش عملیات مالی
 • بررسی دریافت و پرداخت ها در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
 • بررسی قراردادهای مالی در انطباق با مقررات و موازین ذی ربط
 • تهیه گزارش های تخصصی از نقدینگی به صورت ادواری
 • تهیه گزارش از میزان در آمدها به تفکیک منابع مربوط
 • اقدام در تهیه و ارائه تراز عملکرد های مالی، تهیه خلاصه حساب های ماهانه و خلاصه حساب های نهایی
 • انجام امور مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
 • هدايت و راهنمايي كاركنان تحت سرپرستي

 

عنوان پست : کارگزین  

حوزه سازمانی :  معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

 

شرح  وظایف :

 • اخذ مدارک و تشکیل پرونده های استخدامی
 • اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انسانی از پرونده های اداری و استخدامی یا از سیستم های کامپوتری حسب اطلاعات و شاخص های مورد نیاز
 • ثبت و ضبط آمار و اطلاعات منابع انسانی در دفاتر و سیستم های کامپیوتری
 • تهیه پیش نویس احکام کارگزینی نظیر استخدام، انتصاب، ارتقاء، خروج از خدمت، بازنشستگی، مرخصی و نظایر آن ها بر اساس صورتجلسات کمیته و با رعایت مقررات مربوط
 • محاسبه ساعت کار، اضافه کار، مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی کارکنان، و اطلاع رسانی بموقع به دفاتر مربوط و متقاضیان
 • پیاده کردن احکام تشکیلاتی و صدور احکام مربوط طبق نظر مسئولین
 • اجرای نظام های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، احتساب سوابق خدمت، تخصیص امتیازات بر اساس نظام های مربوط و طبق نظر مسئولین
 • بهره برداری از سیستم های کامپیوتری برای صدور احکام کارگزینی طبق برنامه و نظر سرپرستان
 • گزارش گیری از کامپیوتر حسب موارد و شاخص های مورد نیاز نظیر سوابق خدمت ،مدارک تحصیلی، جنسیت، پست، نوع اشتغال و نظایر آن
 • تهیه پیش نویس مکاتبات
 • تهیه نمودارها، جداول، فرم های مورد نیاز
 • بایگانی اسناد، مدارک، سوابق در پرونده های مربوط طبق روش های تعیین شده
 • تشکیل پرونده های اداری و استخدامی و حفظ و نگهداری آنها
 • شمارش اوراق پرونده
 • ارسال سوابق مدارک و پرونده ها و پیگیری برای اعاده آنها
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

 

عنوان پست: متصدی امور دفتری و بایگانی

واحد سازمانی: معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست:

 

شرح وظایف:

 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های صادره و وارده
 • ثبت موضوع و شماره نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکس با سیستم مکانیزه
 • توزیع نامه ها به مدیران و کارشناسان حسب دستور مقام مافوق
 • بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره
 • ارسال نامه های صادره به مبادی آنها از طریق نامه رسانی با پست
 • بایگانی نامه ها و مدارک پیوست آنها با توجه به دستورالعمل بایگانی در پرونده های مربوط و دقت در حفظ و نگهداری آنها
 • ارائه سوابق و مدارک مورد نیاز واحدها به کارشناسان و مسئولین ذیربط در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مربوط
 • پاسخگویی به واحدهای تابعه و ارباب رجوع در مورد صدور، ارجاع و پیگیری نامه ها
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

عنوان پست : مسئول  تدارکات و خدمات

حوزه سازمانی : معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

 

شرح  وظایف :

 • برنامه ریزی و بررسی نیازهای تدارکاتی از نظر کمی و کیفی
 • بررسی، شناخت و حصول اطلاع از مراکز فروش معتبر کالا، تجهیزات و مواد مورد نیاز
 • آگاهی از قوانین و مقررات مالی، بازرگانی و تدارکاتی دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید، فروش و تامین کالا، لوازم و ملزومات
 • گردآوری اطلاعات از مراکز و بنگاههای فروش کالا و تجهیزات، و کسب اطلاعات از مشخصات استانداردهای کیفی فرآورده ها و محصولات مورد نظر
 • اخذ نیازهای حوزه های مختلف برای اجناس، کالاها، تجهیزات و مواد
 • اقدام برای گشایش اعتبارات، ثبت سفارشات، امور گمرکی، ترخیص کالا و تجهیزات در صورت لزوم
 • نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات خریدهای داخلی از طریق مناقصه های عمومی
 • همکاری و اقدام در تهیه و تنظیم اظهار نامه ها، دستورالعمل ها، مکاتبات
 • انجام ساير امور ارجاعي مربوط

 

 

عنوان پست : مسئول دبیرخانه

واحد سازمانی: معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

 

شرح وظایف:

 • کنترل امور ثبت و صدور مکاتبات وصولی و ارسالی در سیستم های دفتری و رایانه
 • تفکیک و طبقه بندی اسناد و مدارک
 • نظارت بر نگهداری و بایگانی سوابق، مدارک، مکاتبات طبق روش تعیین شده
 • راهنمایی و هدایت اپراتورها در استفاده صحیح از وسائل و تجهیزات
 • درخواست وسایل، تجهیزات، لوازم مورد نیاز دبیرخانه
 • گزارش نواقص و کمبود های سیستم های رایانه برای رفع بموقع عیوب و نارسایی ها
 • کنترل و راهنمایی کارکنان برای تهیه نسخ پشتیبان بطور ادواری
 • کنترل و راهنمایی مسئولین بایگانی در شمارش اوراق پرونده، ارسال و پیگیری اعاده آنها
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

 

 

عنوان پست : مسئول کارگزینی  

حوزه سازمانی :  معاونت توسعه مديريت استان

شماره پست :

شرح  وظایف :

 • برنامه ریزی برای اخذ به موقع مدارک و تشکیل پرونده های استخدامی
 • نظارت بر اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انسانی از پرونده های اداری و استخدامی یا از سیستم های کامپوتری حسب اطلاعات و شاخص های مورد نیاز
 • ثبت و ضبط آمار و اطلاعات منابع انسانی در دفاتر و سیستم های کامپیوتری
 • تهیه احکام کارگزینی نظیر استخدام، انتصاب، ارتقاء، خروج از خدمت، بازنشستگی، مرخصی و نظایر آن ها بر اساس صورتجلسات کمیته و با رعایت مقررات مربوط
 • پیاده کردن نظام های تشکیلاتی و صدور احکام مربوط طبق نظر مسئولین
 • کمک به اجرای نظام های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، احتساب سوابق خدمت، تخصیص امتیازات بر اساس نظام های مربوط و طبق نظر مسئولین
 • بهره برداری از سیستم های کامپیوتری برای صدور احکام کارگزینی طبق برنامه و نظر سرپرستان
 • گزارش گیری از کامپیوتر حسب موارد شاخص های مورد نیاز نظیر سوابق خدمت ،مدارک تحصیلی، جنسیت، پست، نوع اشتغال و نظایر آن
 • نظارت بر تهیه پیش نویس مکاتبات
 • نظارت بر تهیه نمودارها، جداول، فرم های مورد نیاز
 • تهیه گزارش های لازم برای مقام مافوق
 • انجام ساير امور ارجاعي مربوط

 

عنوان پست : مسئول نقلیه

                         حوزه سازمانی : معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی

                         شماره پست :

 

              شرح وظایف :

    -  نظارت مستقيم بر نگهداري آمار وسائط نقليه .

     - نظارت مستقيم بر انجام امور بيمه و شماره گذاري و تصادفات خودروها .

     - كنترل و نظارت بر كار راننده ها.

     - پيش بيني لوازم يدكي ، استهلاكي ، مصرفي ، ابزار آلات و لوازم مورد نيازخودروها و    

     - درخواست آنها .

     - نظارت بر نحوه استفاده از اتومبيلهاي تحت كنترل نقليه.

     - نظارت و كنترل و توزيع خودروها و بهره گيري صحيح از آنها در واحد ها .

     - حفظ و حراست كليه خودروها و نظارت بر تحويل و تحول آنها.

     - نظارت و كنترل حضور و غياب، مرخصي و مإموريتهاي راننده.

     - نظارت و كنترل نمودن سوخت مصرفي خودروها .

              - انجام ساير وظائف مربوط به شغل طبق دستور مقام مافوق .