اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خراسان شمالي ›› صفحه اصلی

تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب اخبار

حفظ و احیاء میراث طبیعی

  • ارس در توم
  • ارس پيربام
  • آرچه گرمه
  • آبشار اسطرخي
  • سروهای کبوتر خانه
    سروهای کبوتر خانه نام علمي :                  Thuja orientalis نام فارسي : سرو تبري سن:تنه بزرگ 750 تا800 سال ارتفاع درخت:12 متر قطر:تنه بزرگ 133 cm موقعيت جغرافيايي:        4103519 utm                                                 0543023 utm ارتفاع از سطح دريا:1230 متر شماره ثبت:...